xs
xsm
sm
md
lg

TSPCA เตรียมสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10 เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวศรีราชา - สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 62 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้รักสัตว์

นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เปิดเผยว่า กว่า 25 ปี ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ หลากหลายมิติ เช่น โครงการเผยแพร่เนื้อหาและวิธีใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โครงการบ้านอุปถัมภ์สัตว์จรจัดกว่า 5,500 ชีวิต จากบ้านอุปถัมภ์ 26 แห่งทั่วภูมิภาคของประเทศ ที่สมาคมฯ ดูแลทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรค เพื่อให้สัตว์จรจัดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักและเมตตาต่อสัตว์ ซึ่งได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณสัตว์ โดยจัดพิมพ์และมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง และร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ การจัดตั้งสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ โครงการพัฒนาเครือข่ายจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 90 องค์กร ในการช่วยสอดส่องดูแลและช่วยลดปัญหาการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น

โดยได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อขอมติมหาเถรสมาคมในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ให้เขตพื้นที่วัดเป็นเขตห้ามปล่อย และซื้อขายสัตว์ โดยไม่มีเหตุอันสมควร รวมทั้งได้การจัดกิจกรรมรณรงค์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น “ทำบุญ ไม่ทารุณสัตว์” “ปล่อยนก บุญ หรือบาป?” และ “รักไม่ปล่อย” ในปีนี้ จะมีการจัดทำคู่มือและการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูวาฬและโลมา เป็นต้น สมาคมฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลสรรพสัตว์น้อยใหญ่ไม่ให้ได้รับการทารุณกรรมอย่างไม่สมควร และพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ให้ยั่งยืนสืบต่อไป

ล่าสุด ทางสมาคมฯ เตรียมจัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์ และอควาเรียมไทย” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมคามิโอ บางปะกง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้รักสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการร่วมกัน การสัมมนาในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้แสดงทัศนะในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์และอควาเรียมไทย

เพื่อความตระหนักรู้และการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพื่อให้สัตว์ได้รับการจัดสวัสดิภาพอย่างเหมาะสม โดยจะมีองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมกว่า 50 องค์กร
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...