xs
xsm
sm
md
lg

จัดระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าฉบับใหม่ที่ จ.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Public Hearing ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่โรงแรมพูลแมน อ.เมืองขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวอีสานต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ ให้ความสำคัญด้านความมั่นคง ราคา และสิ่งแวดล้อม ก่อนปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่เสนอต่อที่ประชุม กพช.

วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่ห้องออคิดบอลรูม 1-2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Public Hearing ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเวทีมากกว่า 300 คน

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดย สนพ.ได้จัด “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทยฉบับใหม่ หรือ Public Hearing ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการปรับปรุงแผน PDP ฉบับใหม่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และประชาชนเข้าร่วมเวทีครั้งนี้กว่า 300 คน

รองผู้อำนวยการ สนพ.กล่าวว่า ร่างแผน PDP ฉบับใหม่มีประเด็นสำคัญที่แตกต่างจากแผน PDP ฉบับที่ผ่านมา คือ ระยะเวลาช่วงปลายแผนจะสิ้นสุดที่ปี พ.ศ. 2580 จากเดิมปี 2579 นอกจากนี้ การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าร่างแผน PDP ฉบับใหม่ได้มีการคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (Isolated Power Supply : IPS) รวมถึงการพิจารณาถึงความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาครวมอยู่ด้วย

สำหรับหลักการสำคัญในการจัดทำร่างแผน PDP จะให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า 2. ด้านราคา (Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่การที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเอง (Prosumer) ในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ การเดินสายรับฟังความคิดเห็นได้ดำเนินการมาแล้วในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้เป็นเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงพลังงานจะเดินสายต่อเนื่องไปยังภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นจะมีเวทีสรุปความเห็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ และผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ สนพ.จะรวบรวมเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่และจะสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...