xs
xsm
sm
md
lg

อ่างทองขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 4,500 ไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อ่างทอง - ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทอง ตั้งเป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 4,500 ไร่ ในปี 2564 ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก ให้ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่ม 56 จังหวัด

วันนี้ (3 พ.ย.) บริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทอง บรรยายพิเศษ และร่วมเสวนาการทำเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทอง ร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์วิถีชาวจังหวัดอ่างทอง

โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายวิวัตห์ชัย พันวา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองจำนวนกว่า 400 คน ให้การต้อนรับ

นายวิวัตห์ชัย กล่าวว่า ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และการประชุมหารือกลุ่มย่อยผู้แทนหน่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เห็นชอบให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของแต่ละจังหวัด

ให้ขยายผลครอบคลุมทั้ง 13 กลุ่ม 56 จังหวัด ภายใต้การกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ จากการหารือทุกภาคส่วนในระดับกลุ่มจังหวัด ในส่วนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้กำหนดเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ไม่น้อยกว่า 58,000 ไร่ ภายในปี 2564

โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง เป้าหมายการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้ได้ 4,500 ไร่ ในปี 2564 จึงได้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทองเพื่อให้เกิดความร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ของจังหวัด และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้อง และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่

โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมภายในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกษตร การเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ระหว่างนักวิชาการ กับเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีอ่างทองSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...