xs
xsm
sm
md
lg

ฉลุย! สภาเทศบาลฯ ลำปางผ่านงบปี 62 กว่า 740 ล้าน จ่อทำรถบุษบกรวดเดียว 9 คัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ลำปาง - เสียงวิจารณ์เริ่มกระหึ่ม..สภาเทศบาลฯ ลำปางผ่านงบปี 62 กว่า 740 ล้าน จ่อทำรถบุษบกรวดเดียว 9 คันเกือบ 10 ล้าน แถมคงโครงการยกชาฮกเกี้ยนปลูกที่เดิม-ปูกระเบื้องทางเท้าถนนดวงรัตน์ใหม่ ตร.ม.ละ 600 บาท

สภาเทศบาลนครลำปางได้เปิดการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) โดยมี นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมวานนี้ (29 ส.ค.)

โดยวาระการประชุมที่สำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครลำปาง (วาระที่ 3) ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง นอกนั้นงดออกเสียง ทำให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 743,100,000 บาท ผ่านฉลุย

ซึ่งประธานสภาเทศบาลนครลำปางจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่สมาชิกสภาขออภิปรายในญัตติต่างๆ เพื่อขอให้ผู้บริหารยกเลิกโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากที่ไม่คุ้มค่าและไม่จำเป็น คือ

วาระที่ 4.2.8 ขอลดรายจ่าย แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์อื่น รายการ รถลากจูงพร้อมบุษบก ที่ตั้งไว้ 9,999,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำรถลากจูงพร้อมบุษบก ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองลำปาง โดยจัดทำรถลากจูง 4 ล้อ ประดับตกแต่งลวดลายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ยาว 4 เมตร พร้อมบุษบกย่อมุมสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และงานอื่น จำนวน 9 คัน คันละ 1,111,000 บาท

ในวาระดังกล่าว น.ส.อมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภา ขอสงวนคำแปรญัติว่าไม่เห็นด้วย เนื่องจากใช้งบประมาณจำนวนมาก โดยไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้รถบุษบกจำนวนมากขนาดนั้น เพราะทุกปีได้มีการใช้รถบุษบกที่มีอยู่เดิมเพียงพอแล้ว พร้อมตั้งขอสังเกตว่าเมื่อจัดสร้างมาแล้วยังมีปัญหาสถานที่เก็บ และการออกแบบรถบุษบกก็ไม่ได้เป็นไปตามแนวคิดที่บอกว่าต้องการให้เป็นแบบล้านนา แต่กลับใช้สถาปนิกออกแบบแทนช่างศิลป์

อย่างไรก็ตาม นายกิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้กล่าวว่า ทางผู้บริหารไม่จำเป็นต้องอธิบาย เพราะภาระดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด บอกได้เพียงว่ามีความจำเป็น และเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ครบถ้วนทุกประการ

น.ส.อมลยาจึงขอให้ประธานใช้วิธีขานชื่อสมาชิกในการขอมติในเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้สนับสนุนให้ขานชื่อ 7 เสียง สมาชิกขอให้ใช้วิธียกอย่างเดียว 10 เสียง ดังนั้นในมตินี้จึงใช้วิธียกมือ ซึ่งผลปรากฏว่ามีสมาชิกสนับสนุนให้ใช้เงินดังกล่าวจัดซื้อรถบุษบกจำนวน 10 เสียง ส่วนเสียงคัดค้านให้ญัตติดังกล่าวตกไปเพื่อให้เงินจำนวนเกือบ 10 ล้านคืนคลังเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่จำเป็นมีจำนวน 8 เสียง

หลังจากมติผ่าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ บางคนได้ขอให้บันทึกชื่อของตนเองไว้เป็นหลักฐานในการคัดค้าน ทำให้ฝ่ายที่สนับสนุนลุกขึ้นโต้ตอบกันไปมาจนเกือบเกิดความวุ่นวาย แต่ประธานฯ ก็ได้ให้ทุกคนหยุดและประชุมต่อ

และเมื่อถึงวาระที่ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้มีการขอกันเงินจำนวน 16 ล้านบาท (โครงการปรับปรุงถนนดวงรัตน์) ให้คงไว้เช่นเดิม ซึ่งในญัตตินี้ได้มีสมาชิกสภาคัดค้านหลายคนเช่นกัน เนื่องจากเห็นว่าไม่คุ้มค่าในการดำเนินการ เพราะมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากเดิมที่จะมีการรื้อเกาะกลางถนนออกทั้งหมดและทำการปรับปรุงถนน

แต่เมื่อถูกคัดค้านก็ได้มีการปรับแผนใหม่ โดยมีเพียงการซ่อมแซมทางเท้า ถนนที่ชำรุดบางส่วนตกแต่งความสวยงาม ซึ่งสามารถใช้งบประมาณตามปกติได้อยู่แล้ว แต่ทางผู้บริหารกลับจะใช้งบดำเนินงานมากถึง 16 ล้านบาท เช่น รื้อถอนและนำต้นชาฮกเกี้ยนกลับมาปลูกใหม่ในที่เดิมใช้งบประมาณถึง 90,000 บาท ใช้กระเบื้องในการปูทางเท้าแพงถึง ตร.ม.ละ 600 บาท ยังไม่รวมค่าแรงขุดดินออกและปรับหน้าดินเกาะกลางถนนเพื่อปลูกต้นไม้ที่ใช้งบสูงถึง 900,000 บาท

แต่เมื่อขอมติในสภาปรากฏว่าสมาชิกที่สนับสนุนและคัดค้าน 8 เสียงเท่ากัน ทำให้ จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ ประธานสภาเทศบาลฯ ใช้สิทธิ์ของตนเองยกมือสนับสนุนทำให้โครงการดังกล่าวผ่านสภาเทศบาลฯ อีกหนึ่งโครงการ

และนอกเหนือจากนี้ ทางผู้บริหารเทศบาลนครลำปางยังได้โละเงินเหลือจ่ายของหน่วยต่างๆ ของเทศบาลรวมเป็นเงิน 4.2 ล้านบาท โอนมาใช้ในการก่อสร้างมิวเซียมลำปางด้วย โดยญัตตินี้มีเสียงสนับสนุน 10 เสียง คัดค้าน 5 เสียง ที่เหลืองดออกเสียง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...