xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ยุติธรรมเยี่ยมเรือนจำเมืองกาญจน์ ชมการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาญจนบุรี - รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่เรือนจำกาญจนบุรี ชมการพัฒนาระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ และผู้ถูกคุมความประพฤติ (CARE SUPPORT) ส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมความประพฤติ

วันนี้ (3 ส.ค.) ที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อใช้สำหรับติดตามและรายงานผลการติดตามการให้ความช่วยเหลือจากภาคราชการในการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นโทษจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายมงคล ณ นคร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

กระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ด้วยการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผู้ต้องขังก่อนได้รับการปล่อยตัวออกไปจากเรือนจำ โดยการจัดหางานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถประกอบอาชีพโดยสุจริตหาเลี้ยงตนเอง และครอบครัว

จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์ CARE ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 256 แห่ง ยกเว้นสถานกักขัง และสถานกักกัน เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ และญาติ ให้ความช่วยเหลือด้านการมีงานทำเป็นหลัก

โดยการติดต่อกับผู้ประกอบการที่ยินดีรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน การหาตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมเพื่อรองรับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การประสานขอรับทุนประกอบอาชีพจากแหล่งทุนต่างๆ และการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ให้แก่ผู้รับบริการตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการให้ศูนย์ CARE ทำหน้าที่ในการประสานงานและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษให้มีงานทำ ทั้งในขณะต้องโทษในเรือนจำ และการนำความรู้จากการอบรมวิชาชีพการฝึกอาชีพระยะสั้น ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ หรือไปประกอบอาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆ

นับตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ให้บริการในด้านต่างๆ ทั้งการขอข้อมูลแหล่งงาน 115 ราย การให้คำปรึกษา 218 ราย การให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ 28 ราย การสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 11 ราย เช่น ค้าขายข้าวเหนียวไก่ย่าง ลูกชิ้นปิ้ง ช่างตัดผมชาย เลี้ยงวัวขุน ค้าขายอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยว และการทำไร่ผักกาดเขียว เป็นต้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงยุติธรรม จึงได้พัฒนาระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือระบบ CARE SUPPORT เพื่อใช้สำหรับติดตามและรายงานผลการติดตามการให้ความช่วยเหลือจากภาคราชการในการประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นโทษ จากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยระบบดังกล่าวจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้พ้นโทษแบบรายงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการติดตามข้อมูล รายละเอียดการประกอบอาชีพ และความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐแบบรายงานสำหรับผู้พ้นโทษ ผู้ถูกคุมประพฤติ เพื่อรายงานรายละเอียดการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ระบบจะมีการรายงานสถิติจำนวนผู้พ้นโทษทั้งหมด และที่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งการแสดงที่ตั้งสถานที่ประกอบอาชีพของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พ้นโทษ

ซึ่งการทำงานของระบบ CARE SUPPORT นี้ เมื่อดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม และทำให้ทราบถึงภาพรวมของการดำเนินชีวิตของผู้พ้นโทษในการประกอบอาชีพ รวมทั้งความต้องการที่จะให้ภาครัฐสนับสนุนในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังทำให้เห็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐทั้งในส่วนความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในด้านเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ ตลอดจนความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการจัดหางานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความต้องการของผู้พ้นโทษ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีอาชีพ และได้รับการยอมรับจากสังคมโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเสร็จภารกิจที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) จำนวนประมาณ 114 ราย รวมผู้ประสบภัย และผู้อ้างอิง

ณ โอกาสนี้ ได้มอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 จำนวน 6 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 254,575 บาท
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...