xs
sm
md
lg

สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ระดมพลังจิตอาสาระดมพัฒนา “วัดเจ็ดยอด” ทำดีถวายพระราชกุศล

เผยแพร่:


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ -สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ ระดมพลังจิตอาสาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกันพัฒนา ซ่อมแซม เก็บกวาดทำความสะอาดวัดเจ็ดยอดและชุมชน

วันนี้(6 ต.ค.60) วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรม และนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ "จิตอาสา" น้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ ตำบล สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 250 คน ช่วยกันพัฒนา ซ่อมแซม เก็บกวาดทำความสะอาด ชุมชน เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนี้สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดดำเนินโครงการ "จิตอาสา" น้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านการดำเนินกิจกรรมมอบน้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมต่อยอดการอนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่

ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายทางวัฒนธรรม จึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ "จิตอาสา" น้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน และโบราณสถาน ภายในบริเวณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง และ บริเวณวัดสวนดอกพระอารามหลวง

ขณะที่ประธานสภาวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นล้านนาด้วยการมอบน้ำใจไมตรี ความเอื้ออาทรให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เผยแพร่เสน่ห์อัตลักษณ์อัธยาศัยอันงดงามของคนล้านนาให้เป็นรูปธรรมและเกิดการมีส่วนร่วมผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "จิตอาสา" น้ำใจไมตรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งช่วยสร้างความสามัคคีปรองดองด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...