xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแล้ว...ศิลปกรรมลุ่มแม่น้ำโขง มรภ.สุรินทร์ ศิลปิน 5 ชาติขนงานชิ้นเอกร่วมแสดงคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผศ. กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมรภ.สุรินทร์  เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ที่อาคาร 41 ชั้น 1 คณะคุรุศาสตร์  มรภ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ วันนี้ ( 10 ส.ค.)
สุรินทร์ - เปิดแล้ว..นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ที่ มรภ.สุรินทร์ ศิลปินไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า แห่ขนผลงานภาพจิตรกรรม ประติมากรรม ชิ้นเอกนับ 100 ผลงานร่วมแสดงอย่างสวยงาม ล้ำค่าและแปลกตา ได้รับความสนใจจากประชาชน เยาวชน และนักศึกษาเข้าชมคึกคัก

วันนี้ (10 ส.ค.) เวลา 11.00 น. ที่อาคาร 41 ชั้น 1 คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรม “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3” ซึ่งเปิดแสดงระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 จัดขึ้นโดยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี ผศ.ดร.กฤษฎา พิณศรี ประธานหลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงทางศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย และประสานความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรมร่วมกับสถาบันอื่น เพื่อส่งเสริมบทบาทนักศึกษาด้านการเรียนการสอนที่สามารถนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์สู่สาธารณชน และเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพแก่นักศึกษา บุคคลภายนอก ที่สนใจผลงานด้านทัศนศิลป์และด้านการออกแบบ

รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงผ่านนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการทางด้านศิลปกรรมสู่ชุมชน โรงเรียน เครือข่ายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อสัมมนา เสวนา บรรยายพิเศษ และปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ศิลปินจากสถาบันและประเทศเครือข่าย

โดยนิทรรศการดังกล่าวมีการรวบรวมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมต่างๆ จากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิลปินในกลุ่มประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และพม่า รวมทั้งศิลปินในอีสานใต้ของไทยที่สวยงามแปลกตามาร่วมแสดงนับร้อยผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เยาวชน และนักศึกษาเข้าชมจำนวนมาก


ผศ.ดร.กฤษฎา พิณศรี ประธานหลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่กำลังพัฒนาในปัจจุบันเป็นเสาหลักสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคง อันมีศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นคุณค่าความงดงามทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมิใช่ทำเพื่อแสวงหาผลกำไรทางด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียว เพราะศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนามนุษย์ทางด้านปัญญา มองสังคมอย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน ที่ต้องการสร้างคุณภาพมนุษย์ การงานอาชีพ ความเป็นปึกแผ่น ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเข้าไว้ด้วยกัน

ดังนั้น ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นแรงผลักดันให้สังคมไทยมีการพัฒนา สามารถแสดงถึงความเป็นไทยด้วยต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้สั่งสมมาจากอดีต อันเป็นปัจจัยหลักที่สร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ของโลกสมัยใหม่ และสามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่านานาประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนนโยบายของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการทำนุบำรุง อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...