xs
xsm
sm
md
lg

“มทร.ล้านนา” จับมือ “คีนัน-เชฟรอน” เปิด TVET Hub ลุยผลิตบุคลากรป้อนผู้ประกอบการสนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จับมือสถาบันคีนันแห่งเอเชีย-เชฟรอนสวทน.เปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) ประจำภาคเหนือ ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และอุตสาหกรรมในเครือข่ายทั่ว 8 จังหวัดภาคเหนือ ในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้ประกอบการภาคเอกชน สนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0” เริ่มลุยระยะแรกเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมเล็งปั้นหลักสูตรป้อนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในปีหน้า

วันนี้ (6 ต.ค. 59) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย, นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา ภายใต้ความร่วมมือของโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

โดยศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนานั้น เป็นศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ หรือ TVET ประจำภาคเหนือ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาเป็นผู้ขับเคลื่อนภายใต้การสนับสนุนของโครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” มุ่งเน้นใน 3 อุตสาหกรรม

ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และอุตสาหกรรมในเครือข่าย ในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร, เป็นแหล่งเรียนรู้และการวิจัยกระบวนการเรียนการสอน และประสานงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและโรงเรียนในเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน รับผิดชอบดูแลพื้นที่รวม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ครอบคลุมโรงเรียน 13 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา 5 แห่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวว่า บทบาทของ TVET Hub ประจำภาคเหนือที่ มทร. ล้านนา บริหารจัดการ นอกจากการเป็นศูนย์กลางการประสานงานร่วมกับอุตสาหกรรม โรงเรียนเครือข่ายและครู ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะและอบรมบุคลากรของโรงเรียนเครือข่าย ขณะเดียวกันยังเป็น “ศูนย์กลางการวิจัย” ด้านกระบวนการเรียนการสอน คู่มือครู (courseware) เพื่อนำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งจุดเด่นของ TVET Hub คือ การสร้างครูประจำ Hub ที่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานเพื่อทดแทนครูในโรงเรียน ทำให้ครูในโรงเรียนได้มีโอกาสออกมาเรียนรู้และฝึกฝนในโรงงานได้ นอกจากนี้ TVET Hub ยังเป็นเสมือนสเตชันที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ตั้งแต่การเขียนแบบ จนถึงขึ้นรูปผลิต เพื่อให้นักเรียนหรือครูฝึกจะฝึกฝนได้จริง

ขณะที่ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า จากนโยบายของเชฟรอนที่ให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพ “คน” แบบยั่งยืน และเพื่อมีส่วนร่วมในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะฝีมือและพื้นฐานด้านสะเต็ม (STEM) ที่สามารถต่อยอดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ให้คนมีแนวคิดด้านนวัตกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้ง “TVET Hub” ประจำภาคเหนือ ที่จะทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม

โดยจัดตั้งขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก โดยช่วงแรกเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแรงงานตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และในปีหน้าจะขยายหลักสูตรการพัฒนาทักษะป้อนอุตสาหกรรมท้องถิ่นมากขึ้น คือ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งแนวทางการดำเนินการของ TVET Hub จะมี 3 รูปแบบ

ประกอบด้วย 1. ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน 2. มหาวิทยาลัยเป็นตัวขับเคลื่อน และ 3. ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการเป็นผู้ขับเคลื่อน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในแต่ละพื้นที่ แต่สำหรับกรณีของภาคเหนือจะมี มทร.ล้านนาเป็นผู้ขับเคลื่อน เพราะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และมีความเข้าใจบริบทและสภาพสังคมอย่างแท้จริง ทั้งเป็นแกนนำสำคัญในการสานต่อโครงการและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน

ส่วนนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเ=uย กล่าวว่า สถาบันคีนันในฐานะผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเป็นการผสานงานกับภาคี 4 ฝ่าย ภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเล็งเห็นว่าปัญหาของภาคศึกษาอาชีวะไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งสร้างแรงงานที่สำคัญ คือ การขาดครูที่เก่งมีประสบการณ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ TVET Hub จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งครู อุปกรณ์ และองค์ความรู้ ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และการดำเนินการพัฒนา “คน” ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ก็สามารถเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความพร้อมของภาคีทั้ง 4 ฝ่าย ในการร่วมสนับสนุนดำเนินการต่างๆ ทั้งจัดอบรม จัดทำหลักสูตรที่ตอบโจทย์แต่ละภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยตามนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาลว่า หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ ดังนั้น โจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพคนและผลิตแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรองรับความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่หันมาใช้เทคโนโลยีระบบหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตมากขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนาจะสามารถตอบสนองในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...