xs
xsm
sm
md
lg

“สร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว” เฉลิมพระเกียรติฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สร้างสรรค์ “ศิลปะบนนาข้าว” (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 4 แบบ บนผืนนาพระราชทาน แปลงโฉนดที่ดิน “ฉบับแรก” ของประเทศไทย

ณ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมจัดทำโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนชีวิตให้ผืนดิน จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) บนผืนนาพระราชทาน แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย  ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”   
           
โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ออกเมื่อ 1 ตุลาคม ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีพระนาม “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์ เป็นโฉนด ที่ 1 เล่ม 1 หน้า 1 ระวาง 17 ต, 3 อ, เลข 117 ต.บ้านแป้ง อ.พระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า (จ.พระนครศรีอยุธยา)


 
โดยมีเนื้อที่ 89 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา (ปัจจุบันกระทรวงการคลังโอนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่รังวัดปัจจุบัน 91 - 1 - 99 ไร่)
 
สำหรับ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) บนแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เป็นการจำลองแปลงนาเสมือนเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่ และใช้ต้นข้าวเปรียบเสมือนปากกาถ่ายทอดเรื่องราวบนผืนผ้า โดยออกแบบภาพศิลปะบนนาข้าว 4 แบบ ได้แก่
         
 1. ตัวอักษรเลข 10 (ไทย) “ทรงพระเจริญ” หมายถึง การถวายพระพรชัยมงคล “ทรงพระเจริญ”
แก่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
2. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ การ์ตูนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” หมายถึง ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่สื่อถึงครอบครัวที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริจิตอาสาด้วยใบหน้ายิ้มอิ่มเอิบอย่างมีความสุข และข้อความ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
3. พระพิรุณทรงนาค หมายถึง พระวิรุณ หรือ พระวรุณเป็นเทพเจ้าแห่งฝน ตามคติของศาสนาฮินดูเป็นเทพบุรุษมีกายสีน้ำเงิน มี ๒ กร ทรงพระขรรค์เป็นอาวุธ สวมมงกุฎยอดเดินหน สวมอาภรณ์สีทอง ทรงเครื่องประดับด้วยทองคำ ไข่มุกและแก้วเพทาย ทรงพญานาคเป็นพาหนะ เป็นเทพที่คอยรักษาความสงบสุขและเปี่ยมไปด้วยความเมตตา
พระพิรุณทรงรักในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งและไม่ชอบคนที่พูดจาเป็นเท็จ เชื่อว่าหากผู้ใดมีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรรม พระพิรุณก็จะประทานพรให้ชีวิตมีแต่ความสุข แต่หากผู้ใดพูดจาโป้ปดพระพิรุณก็จะทรงลงโทษจนเป็นธรรมเนียม
เมื่อมีการกล่าวคำมั่นสัญญาหรือดื่มน้ำสาบานต้องมีการกล่าวอ้างพระพิรุณให้มาเป็นพยานในสัญญาครั้งนี้ จนกลายมาเป็นประเพณี "การถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา" และพิรุณทรงนาค ยังเป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. พญานาค หมายถึง งูใหญ่มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล บางแห่งมีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า

 
โดยพันธุ์ข้าวที่ใช้นำมาปลูกเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและเพื่อสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆ นั้น ใช้ข้าวเหนียวดำ หรือข้าวกล่ำ เป็นข้าวสีดำ ใช้ให้เห็นเป็นเส้นและลวดลาย ส่วนพื้นสีเขียว ใช้ข้าวพันธุ์ กข41 และ กข77
          กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สังกัด ส.ป.ก. จิตอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาดบนผืนนาเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฏีใหม่ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์

และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานทางศิลปะที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ แปลงนาข้าว แปลงโฉนดเลขที่ 1 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าชมฟรี** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **กำลังโหลดความคิดเห็น...