xs
xsm
sm
md
lg

ลงทุนการศึกษาคุ้มค่า! กทม.หนุนให้โอกาสเด็กในสังกัด เพิ่มโควต้าเรียนหมอปี’62 เปิด 9 สาขาใหม่ที่แรกในไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กทม.หนุนมอบโอกาสการศึกษาเด็ก ดัน "ม.นวมินทราธิราช" มุ่งสร้างคนไปพัฒนาเมือง เพิ่มโควต้า “เรียนหมอ” ปี 62 ให้เด็กในสังกัด พร้อมยกทัพ 9 สาขาใหม่ที่แรก ที่เดียวในไทย เน้นหลักสูตรวิชาชีพ การปฏิบัติการ เผยหลายสาขาพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ สนองความต้องการตลาดปัจจุบัน เรียนจบทำงานได้ทันที

"..ผมย้ำเสมอการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ไม่เฉพาะแต่กับตัวเด็กเท่านั้นที่จะมีอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่รวมไปถึงกรุงเทพฯ และประเทศของเราด้วย.." คือคำพูดของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกระดับได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภายใต้กำกับของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2553 เพื่อเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา โดยมุ่งสร้างคนเพื่อสร้างเมืองผ่านสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ของเมือง ตรงตามความมุ่งมั่นตั้งใจของ "พ่อเมือง" ที่บอกเอาไว้ว่า "เป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนในสังกัด กทม.จะได้รับสิทธิ์ได้เรียนในคณะดี ๆ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และมีอนาคตที่ดีขึ้นด้วยครับ"เห็นได้จากที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นเรื่องการมอบทุนการศึกษา และจัดสรรโควต้าให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกทม. รวมถึงลูกข้าราชการ และลูกจ้างกทม. ซึ่งหลายคนเรียนดีแต่ที่บ้านฐานะยากจน โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดสรรโควตาเรียนหมอ และพยาบาลให้แก่นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสังกัดกทม. เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3 คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 คน รวม 13 คน

ขณะที่ลูกข้าราชการและลูกจ้างกทม. จัดสรรโควต้าในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 5 คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ซึ่งจะรวมอยู่ในโควต้าที่ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 135 คน) เมื่อเรียนจบแล้วจะออกไปปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดสำนักการแพทย์กทม. และที่วชิรพยาบาล ส่วนนักเรียนแพทย์ก็จะไปเป็นแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ รวมไปถึงโรงพยาบาลในสังกัดกทม.อีกด้วย

เช่นเดียวกับในปีการศึกษา 2562 ได้เพิ่มโควตามากขึ้น โดยจัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนชั้นม. 6 โรงเรียนสังกัดกทม. เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ 9 คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 20 คน นอกจากนี้ยังมีโควต้าในหลักสูตรต่างๆ อีก 44 คน เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการห้องฉุกเฉินการแพทย์ สาขาเทคโนโลยีเรื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 73 คนส่วนลูกข้าราชการ และลูกจ้างกทม. จัดสรรโควต้าในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 5 คน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 คน (แยกออกจากโควต้าให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งปี 62 จัดสรรให้รวม 130 คน) นอกจากนี้ยังมีโควตาหลักสูตรต่างๆ ซึ่งรวมอยู่ในโควต้าที่ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนกทม.และปริมณฑล อีก 42 คน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการห้องฉุกเฉินการแพทย์ สาขาเทคโนโลยีเรื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง เป็นต้น

ดังนั้น ไม่เพียงแต่สายการแพทย์แล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ยังเปิดโอกาสที่ดีให้นักเรียนในสังกัด กทม. ได้รับสิทธิ์เรียนในคณะดีๆ ซึ่งนอกจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์แล้ว ปีการศึกษา 2562 ยังเปิดหลักสูตรที่น่าสนใจ และน่าเรียนอีกจำนวนมาก บางหลักสูตรถือเป็นหลักสูตรใหม่ จัดสอนที่เดียว และที่แรกในประเทศไทย

"มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เราเน้นว่าการจบระดับอุดมศึกษา ต้องมีงานทำ ซึ่งเราจะมองว่า จบไปแล้วออกไปทำงานอะไร ทำไมต้องรับเข้าไปทำงาน จุดเด่นคืออะไร ดังนั้นนอกจากทำงานได้จริงผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตแล้ว นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ พอเพียง" นี่คืออัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตามคำบอกเล่าของ ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

"ถ้าจะให้พูดถึงประสบการณ์ด้านการแพทย์ และพยาบาล ต้องบอกว่าเราไม่น้อยหน้า นอกจากนั้นภายใต้คณะแพทยศาสตร์ เรามองว่าไม่จำเป็นต้องเปิดสำหรับคนเรียนหมออย่างเดียว แต่ยังสอนเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ได้ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์" รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเผย

ปัจจุบัน 2 สาขานี้ยังขาดแคลนบุคคลากรอยู่มาก โดยเฉพาะสาขานักรังสีเทคนิค พบสัดส่วนนักรังสี 1 คนต่อประชาชน 15,000 คน ยังขาดแคลนอยู่จำนวน 3,000 อัตรา ส่วนการผลิตนักศึกษาสาขานักรังสีเทคนิค พบว่า มีสถาบันที่ผลิตประมาณ 10 สถาบัน ขณะที่แต่ละปีสามารถผลิตได้เพียง 200 คน และมีแนวโน้มลดลง

9 สาขาใหม่ ต้อนรับเด็ก'62 ที่แรกในไทย

อีกคณะที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2560 คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีสุขภาพ ประกอบด้วย9 สาขาวิขา โดยสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลสาขา และวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด เปิดสอนไปแล้วในปีการศึกษา 2561 ซึ่งผลตอบรับดีมาก และกำลังจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 สาขาละ 40 คน"ทั้ง 2 สาขาเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย อย่างสาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ด้วยความที่ท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์) เป็นศัลยแพทย์ ท่านบอกว่าเราไม่มีบุคลากรด้านนี้เลย ทุกวันนี้คนที่ดูแลด้านเครื่องมือแพทย์ เป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ในห้องผ่าตัดกับคุณหมอ ทั้งที่จริง ๆ แล้ว ไม่ใช่หน้าที่ของพยาบาล ซึ่งเรารู้ ๆ กันดีอยู่แล้วว่า พยาบาลรับภาระที่หนักอึ้งมาตลอด เราจึงมุ่งผลิตบุคลากรที่จบในสาขาการดูแลเครื่องมือโดยตรง

ส่วนสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในสถานพยาบาล เราผลิตนักวิชาการด้านบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานพยาบาลโดยตรง แม้ที่อื่นจะเปิดสอนเช่นกัน แต่จะมุ่งผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองสถานประกอบการโรงงานหรืออุตสาหกรรม ซึ่งเด็กของเราหากจบออกไปแล้วจะได้ใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เหมือนที่อื่น แต่สามารถเข้าทำงานได้ทั้งโรงงาน และสถานพยาบาล"

เมื่อถามว่าเรียนจบออกมาแล้วมีงานทำแน่นอนหรือไม่ "อย่าลืมว่าเรามีโรงพยาบาลอยู่แล้ว ไม่รวมโรงพยาบาลในเครือกทม.อีก 8 แห่ง และด้วยตัวหลักสูตรที่เข้มข้น เน้นปฏิบัติการ และทำงานได้จริงผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โอกาสได้งานทำก็มีมาก" รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้ความมั่นใจว่าบัณฑิตที่จบสาขาดังกล่าวมีงานทำแน่นอน เพราะเป็นสาขาอาชีพที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกำลังขาดแคลนคน"อีกหนึ่งสาขาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตก็คือ 'วิชาการจัดการสาธารณภัย' ซึ่งเราเปิดเป็นที่แรกในปี 2562 โดยคำว่าสาธารณภัยค่อนข้างกว้าง ยกตัวอย่าง น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ตึกถล่ม หรือม็อบก็ถือว่าอยู่ในข่ายวิชานี้เช่นกัน โดยเราทำความร่วมมือกับกรมป้องกันสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยและสำนักป้องกันสาธารณภัยของกทม. เพื่อคุยว่าต้องการบัณฑิตแบบไหน ทำอะไรได้บ้าง และช่วยกันออกแบบหลักสูตร จบออกไปแล้วทำงานได้ทันที"

ไม่เพียงแต่หลักสูตรดังกล่าว ยังมีหลักสูตรที่โดดเด่น โดยมีสาขาน่าเรียนที่เดียว และที่แรกของไทยในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการบิน สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย, หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง และกลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร ซึ่งทั้งหมดจะเน้นปฏิบัติกว่าร้อยละ 25 โดยปีที่ 3-4 จะฝึกงานในหน่วยงานของกทม. (รายละเอียดหลักสูตร และข้อมูลการสมัครเรียนที่ www.nmu.ac.th)

"เรามีการหารือกับสถานประกอบการ เพื่อรับฟังคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการก่อนพัฒนาร่วมกัน ยกตัวอย่างสาขาบริการธุรกิจการบิน เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้ว นอกจากจะได้รับใบรับรองจากทางมหาวิทยาลัย ยังได้ใบประกาศด้านการบิน จากทางบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการบินไทยอีกด้วย โดยสาขานี้ บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เด็กที่เรียนจะมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเทียบเท่าระดับผู้ช่วยพยาบาลในตัว สามารถทำงานได้ทั้งหมดในอุตสาหกรรมการบิน ใครอยากเป็นแอร์โฮสเตส สจ๊วต เรียนจบที่นี่ไม่ต้องไปเข้าคอร์สที่ไหนแล้วค่ะ เรียนครบจบในที่เดียวเลยส่วนสาขาอื่น ๆ เช่น สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง เรียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเมือง จบออกไปแล้วสามารถทำงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทั่วประเทศ, สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย เราไม่ได้ผลิตครูปฐมวัย แต่ผลิตคนเพื่อออกไปดูแลพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 6 ขวบ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ผลิตคนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล และช่วยแก้ปัญหาให้ลูกบ้าน หรือผู้อยู่อาศัยทั้งในหมู่บ้าน คอนโดฯ และกลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงระบบราง และกลุ่มวิชาเอกการซ่อมบำรุงทรัพยากรอาคาร เรียนรู้เรื่องระบบรางไปจนถึงตัวรถโดยสาร ทั้งระบบสัญญาณอัตโนมัติ ไฟ แอร์ ที่นั่ง และระบบความปลอดภัยอื่นๆ" รองอธิการบดีให้รายละเอียดในเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม แม้หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาของไทยจะถูกมองว่าเป็นหลักสูตรล้าสมัย แต่หลายมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการของตลาดปัจจุบัน โดยเฉพาะในภาคบริการ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เน้นหลักสูตรวิชาชีพและการปฏิบัติการ เรียนจบออกไปทำงานได้ทันทีสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาห้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (หมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ลำดับที่ 9) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การจัดการเรียนการสอน เน้นจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์เขตเมือง และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณ์ภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง และการเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในอาเชียน” ภายในปี พ.ศ. 2569
กำลังโหลดความคิดเห็น...