xs
xsm
sm
md
lg

เชลล์ สืบสานพระราชปณิธานเพิ่มพื้นที่สีเขียว เติมอากาศบริสุทธ์ให้กรุงเทพฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำพนักงานเชลล์และครอบครัวกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว ณ ตำบลบางกระเจ้า ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นพะยอมและพันธ์ไม้อื่นๆ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก เตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม
“บางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้รับการคุ้มครองจากมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2520 ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สีเขียวเพื่อประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ให้รักษาพื้นที่บางกระเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวและคงความเป็นปอดของกรุงเทพฯ ไว้”

ทุกวันนี้กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปจนถึงจำนวนประชากร อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นติดอันดับโลก หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งมีผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับเมืองใหญ่ทั้งหลาย

โครงการ “OUR Khung BangKachao” คือ โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและ สานต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดพลังสูงสุด เน้นการคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในบริเวณคุ้งบางกะเจ้า ที่มีเนื้อที่กว่า 11,819 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยบางกะเจ้านั้นโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา และแฝงด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น โอเอซิสของคนเมืองที่ดีที่สุด (Best Urban Oasis) โดยนิตยสาร TIME


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หนึ่งในองค์กรด้านพลังงานชั้นนำที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เข้าร่วมโครงการ “OUR Khung BangKachao” ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่าอีก 34 แห่ง โดยการนำของมูลนิธิชัยพัฒนา และกรมป่าไม้ เข้ารับผิดชอบพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบริเวณคุ้งบางกะเจ้าในระยะแรก 100 ไร่ จากพื้นที่โครงการทั้งหมด 400 ไร่ เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนตำบล บางกะเจ้า ด้วยการมอบเงินสนับสนุนกว่า 3.9 ล้านบาท แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการ และเชลล์ยังวางแผนจัดกิจกรรมพาอาสาสมัครไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

นอกจากการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวแล้ว เชลล์ ยังให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบางกะเจ้า ภายใต้โมเดลความร่วมมือในรูปแบบให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินการและเป้าหมายของโครงการ “OUR Khung BangKachao” โดยหลังจากที่เชลล์จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว สมาชิกชุมชนบางกะเจ้าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน

อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะที่เป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงและเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เชลล์เข้าไปดำเนินการ เรามีความมุ่งมั่นสนับสนุนการลดก๊าซคาร์บอน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการลดมลพิษทางอากาศระยะยาว ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะเข้ามาช่วยชดเชยคาร์บอนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน เชลล์พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต และ เติมสุขให้ทุกชีวิตกับผู้คนในชุมชนมาโดยตลอด”

จะเห็นว่าโครงการ “OUR Khung BangKachao” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชลล์ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เติมอากาศบริสุทธ์และลดปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเชลล์ในการ ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ หรือ ‘Make Life’s Journeys Better’ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมใจกันปลูกป่า เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวกลางเมือง
อาสาสมัครจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และตัวแทนจากภาครัฐเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สีเขียว โครงการ “OUR Khung BangKachao”