xs
xsm
sm
md
lg

ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ หนุนใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดขยะพลาสติก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โครงการ “ดาวอาสา พัฒนาวัดเชิงนิเวศ” ณ วัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเนินกระปรอกกว่า 200 คน ทำความสะอาดโบสถ์ ศาลาทำบุญ อาคารเรียน ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด


นารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทดาวฯ กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดมาพร้อมให้ความรู้ด้านการทำ 5ส และการจัดการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะพลาสติกส่งเสริมให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมทั้งรณรงค์การแต่งกายชุดไทย และส่งเสริมให้มีการใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวเวลามาทำบุญที่วัด แทนการใช้ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อลดจำนวนขยะในชุมชนที่อาจเล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อม

ถือเป็นกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาวัดเนินกระปรอกสู่การเป็น “วัดเชิงนิเวศ (Eco Temple)” ด้วย 3 หลักเกณฑ์สำคัญ คือ
1.‘วัดสุขภาพดี’ โดยส่งเสริมความร่วมมือภายในชุมชนในการพัฒนาวัดให้เกิดความร่มรื่น เพิ่มความสงบให้แก่ผู้ที่อาศัยและมาทำบุญที่วัด ลดการสูบบุหรี่ และลดการเผาขยะในวัด
2.‘วัดสิ่งแวดล้อมดี’ ปรับปรุงวัดให้มีความสะอาด มีการจัดการคัดแยกขยะตามประเภท ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดการใช้โฟมและพลาติกในพวงหรีด ลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นภายในวัด นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ “แต่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัด” ทุก ๆ วันพระ
และ 3. ‘วัดอนุรักษ์พลังงาน’ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง และสามารถนำขยะที่เกิดขึ้นภายในวัดมาใช้ประโยชน์ต่อได้
“ดังกล่าวนี้ จะทำให้วัดและชุมชนเกิดความสุขที่ยั่งยืน และสร้างสังคมที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสู่สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”