xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพยากรธรณี ดึงภาคีพร้อมรับมือ “ภัยพิบัติทวีความรุนแรง” จัดสัมมนา 15-16 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เป็นการเปิดองค์ความรู้ด้านธรณีพิบัติภัย เพื่อกระชับความร่วมมือภาคีระหว่างหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน ให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการธรณีพิบัติภัยร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติเอเชีย (ADPC) จัดงานสัมมนาระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ
สมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ประเทศไทยประสบกับปัญหาธรณี พิบัติภัยอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมากจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันยากต่อการคาดการณ์ล่วงหน้า และทวีความรุนแรง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายพื้นที่ ปัญหาการเกิดธรณีพิบัติภัยที่มีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน มีผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการกำหนดนโยบาย มาตรการ การสนับสนุนด้านงบประมาณและดำเนินการร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อการดำเนินภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดำเนินภารกิจด้านการลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย เช่น ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ กัดเซาะชายฝั่ง หลุมยุบ เป็นต้น มีความมุ่งมั่นให้เป็นองค์กรหลักในการจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์วิจัยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดธรณีพิบัติภัย รวมทั้งติดตามพฤติกรรมของธรณีพิบัติภัยต่างๆ และประเมินสภาพพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในการลดความเสี่ยงด้านธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และความสามารถในการเตรียมความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยให้กับชุมชน ประชาสังคม และภาคประชาชน
รูปแบบการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย
การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจด้านธรณีพิบัติภัยและการอภิปรายจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีพิบัติภัย อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของกรมทรัพยากรธรณีในการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยในประเทศ” “การเตรียมความพร้อมรับมือธรณีพิบัติภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” “องค์ความรู้ธรณีวิทยากับความปลอดภัยของงานอุโมงค์” “วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาดินถล่มอย่างยั่งยืน” “วิธีการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทยและต่างประเทศ” “การจัดการภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย” “กลุ่มรอยเลื่อนเวียงแหง : รอยเลื่อนมีพลังที่ 16 ของประเทศไทย” “การเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในโรงเรียน” “เทคโนโลยีกับธรณีพิบัติภัย” และการอภิปราย เรื่อง “ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีพิบัติภัย ทั้งจากทางด้านวิชาการ และด้านสังคม


กำลังโหลดความคิดเห็น...