xs
xsm
sm
md
lg

ปรับทิศ! ชูสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เดินหน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ผนึกโรงงานน้ำตาล เกษตรกรชาวไร่อ้อย และสถาบันการศึกษา โชว์ศักยภาพการพัฒนา ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เน้น “ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย” ทั้งพลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ ควบคู่การดำเนินงานที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างครบวงจร

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในการปฏิรูปปรับเปลี่ยนและสร้างความเข้มแข็ง ด้วยการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาอันจะทำให้เกิดผลประโยชน์ในวงกว้างและทั่วถึง ตั้งแต่ต้นทางคือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อย จนถึงปลายทางคือการส่งออก โดยสิ่งหนึ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการ นอกจากการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในไร่อ้อยของเกษตรกรแล้ว “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ในการก้าวไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยจำเป็นต้องมี “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วย “การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม” ไปสู่ ”เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (Innovation Drive Economy) โดยมีเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากอ้อย รวมถึงของเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ด้วยขบวนการผลิตทางชีวภาพ (Bio-Based Process)

โดยเน้น “ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย” ทั้งพลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการดำเนินงานที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ด้วยการผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างครบวงจร ผ่าน “โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564” สนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการบริหารจัดการ ในไร่อ้อยให้มากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะช่วยพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบสู่ความเป็นสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้สอดรับกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ รวมถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตั้งแต่การปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนาและวิจัย การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ใช้เครื่องจักรกล นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและปริมาณน้ำตาลทราย

รวมทั้งนำผลพลอยได้และของเสียจากขบวนการผลิตไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง การกำหนดต้นทุนมาตรฐานการผลิตน้ำตาลทราย และระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การรักษาเสถียรภาพของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาวะราคาน้ำตาลตกต่ำ และรักษาสภาพคล่องของโรงงานน้ำตาลที่ประสบปัญหา พร้อมทั้งยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงพันธุ์อ้อย การจัดการผลผลิต การวิจัยดิน น้ำ โรคระบาด และแมลงในไร่อ้อย เป็นต้น โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ จะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


กำลังโหลดความคิดเห็น...