xs
xsm
sm
md
lg

ภารกิจที่ท้าทาย “ปรับเปลี่ยนประเทศสู่ประเทศฐานนวัตกรรม” / ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" เป็นกระทรวงใหม่ล่าสุด ที่จัดตั้งขึ้น ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือตอบโจทย์ปัจจุบัน แต่มีบทบาทหลักในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นคือ
1) เป็นประเทศที่มี Smart Citizen
2) เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) และ
3) เป็นประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation)

ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ตรัสว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ
• มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
• มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
• มีงานทำ - มีอาชีพ
• เป็นพลเมืองดี

พวกเราประชาคมชาว อว จะต้องช่วยกันผลักดัน 3 พันธกิจหลัก เพื่อตอบโจทย์ 3 ภารกิจดังกล่าว คือ
1.สร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen
2.สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า
3.สร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ ประเทศฐานนวัตกรรม

โจทย์ท้าทายของพวกเราในเรื่องของการสร้างและพัฒนาคนคือจะทำอย่างไรที่จะเปิดโอกาสที่เท่าเทียม “ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” ไม่ใช่แค่ทำให้เด็กเก่งขึ้น แต่ต้องลดช่องว่างทางสังคม (นั่นคือ ไม่ว่าจะเรียน Track ไหน ก็เป็น Smart Citizen ได้) ไม่ใช่แค่การมีงานทำ แต่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ พร้อมกับการปลูกฝังลักษณะนิสัย (Habit of Mind) ที่พร้อมรับมือกับโลกในศตวรรษที่ 21

โจทย์ของพวกเราในเรื่องการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้คือ จะทำอย่างไรที่จะบูรณาการวิจัย 3 ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ที่สามารถแปลงการวิจัยเป็นขีดความสามารถ ความเป็นปกติสุข และนวัตกรรม ที่ครอบคลุมทั้งนวัตกรรมธุรกิจ นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมชุมชน

โจทย์ที่ท้าทายของพวกเราในเรื่องการสร้างและพัฒนานวัตกรรมคือจะแปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

สถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม สำหรับผมนั้น สถาบันอุดมศึกษา คือ “Future Changer” คือการเป็นตัวหลักในการเตรียมพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างสู่เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า และเป็นเฟืองสำคัญในการปรับเปลี่ยนประเทศสู่ประเทศฐานนวัตกรรม

ดังนั้น จึงจำเป็นที่ต้อง “ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ” ไปพร้อมๆกับการ “เติมเต็มศักยภาพ” ของสถาบันอุดมศึกษา ในการ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน

ผมเชื่อในเรื่องของความมีอิสระในการทำงานของสถาบันการศึกษา แต่การมีอิสระนั้นจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานทั้งของภายในมหาวิทยาลัยเอง และทิศทางของประเทศเป็นสำคัญ (Autonomy with Accountability)

ผมอยากให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสร้างความแตกต่าง เติมเต็มศักยภาพ ต่อยอดจุดแข็งของตนเอง “ผมจะสนับสนุนให้ภารกิจแต่ละมหาวิทยาลัยบรรลุผล บนเงื่อนไขที่ตอบโจทย์ประเทศและประชาชน เป็นสำคัญ”

ผมเชื่อว่า “พวกเราทำได้” ผมอยากให้พวกเราสร้าง “Common Grounds” และ “Common Goals” ร่วมกัน เพื่อนำพาประเทศเราไปสู่อนาคตได้อย่างแท้จริง

ในฐานะรัฐมนตรีคนแรกของกระทรวงนี้ ภารกิจของผมคือ การวางฐานราก และสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อให้ชาวประชาคม อว. สามารถทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบโจทย์ประเทศและประชาชน ผมมีสัญญาประชาคม 7 ประการด้วยกัน

1) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกำกับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”
2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”
3) ยกเลิก แก้ไข กฎระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาสู่เป้าหมาย
4) เน้นการทำงานเชิงภารกิจ มากกว่า เชิงฟังชั่น เน้นการทำงานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เป็น Performance Based Accountability System
5) เน้นการทำงานเชิงระบบ การทำงานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing the Loops
6)เน้นการทำงานที่คล่องตัว กระทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation & Mobility ระหว่างหน่วยงาน
7) ทำงานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) มาเป็น MALT (More Action, Talk Less)

พวกเราชาวประชาคม อว ครับ “ไม่มีที่ว่างสำหรับฝันเล็กๆ” (No Room for Small Dream) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ประเทศ โดยอยากให้พวกเราช่วยกัน ทำกระทรวงนี้ให้เป็น
“กระทรวงแห่งปัญญา”
“กระทรวงแห่งโอกาส”
“กระทรวงแห่งอนาคต”

ขอขอบพระคุณพวกเรา ประชาคมชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่ให้ความร่วมมือกับผมเป็นอย่างดีในครั้งที่ผมยังเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมมีโอกาสได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่างๆ กลับมาครั้งนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบความไว้วางใจ ให้ผมมารับตำแหน่งและขับเคลื่อนงานต่อในภารกิจที่มีขอบเขตที่กว้างขึ้น โจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น และความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้น
ถือว่าเป็นสัญญาประชาคมในการขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ข้อมูลอ้างอิง เพจ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (19 กรกฎาคม 2562)


กำลังโหลดความคิดเห็น...