xs
xsm
sm
md
lg

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหามลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕ ขึ้น รณรงค์ ให้บุคลากร หน่วยงาน ตลอดจนผู้มาติดต่อและดำเนินธุรกิจในพื้นที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลด ละ เลิก การใช้และนำ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟมเข้ามาในบริเวณราชวิทยาลัยฯ และปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ให้กับบุคลากร รวมไปถึงประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง (Single - use Plastic) เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก หลอดพลาสติก แก้วเครื่องดื่มพลาสติก และ กล่องอาหารพลาสติก ให้ปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า แก้ว หรือ กระบอกน้ำ ช้อนส้อม และภาชนะแบบพกพา เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมในองค์กรและสังคม และเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมของประเทศ



พิธีประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม” จัดขึ้นที่ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ รพ.จุฬาภรณ์ หลักสี่ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาขยะและถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งขยะเหล่านี้ใช้เวลาย่อยสลายนานมาก หรือหากนำไปเผาทำลายก็จะทำให้เกิดมลพิษ และยังทิ้งสารตกค้างปนเปื้อนไว้ในดินและน้ำส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐ จึงประกาศนโยบายในการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟมภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยถือโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินการ และรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยงานรวมไปถึงผู้ป่วย ญาติ และประชาชน ร่วมกันรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิกใช้ พลาสติกและโฟม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”



พิธีประกาศเจตนารมณ์ การขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม” โดยภายในงานนอกจากผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ยังได้รับเกียรติจากนักแสดงที่มีหัวใจสีเขียว นำโดย ดร. ประถมาภรณ์ รัตนภักดี, ปริษา ทนาวิวัฒน์, รมิดา ธีรพัฒน์, นนทพันธ์ ใจกันทา และธาราเขต เพ็ชร์สุกใส ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕”


กำลังโหลดความคิดเห็น...