xs
xsm
sm
md
lg

World Ranger Day เชิดชูฮีโร่ ผู้พิทักษ์ป่าไทยเป็นต้นแบบ “ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ” ในอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


HERO in The Wild ผู้พิทักษ์ป่าไทย ตามรอยต่อระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา ป่าที่เต็มไปด้วยกับระเบิดและกลุ่มตัดไม้ติดอาวุธ หน้าที่จึงไม่ใช่แค่ลาดตระเวนอย่างเดียว จริงๆ แล้ว ยังต้องจดบันทึกข้อมูลพืช สัตว์ ความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอีกด้วย
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมจัดงานใหญ่เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งสิ้น 20,644 คนที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) 31 กรกฎาคมนี้ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เผยฮีโร่ไทย มีความพร้อมเป็นต้นแบบ “ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ” ในอาเซียน
จงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่าในปีนี้จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานจะมีพิธีเดินสวนสนามจากกำลังพล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 400 คน กรมป่าไม้ 200 คน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 50 คน รวม 650 คน การแสดงสาธิตการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต การมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหรือประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และการประชุมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ในภูมิภาคอาเซียน การประชาสัมพันธ์โครงการวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ผ่านสื่อของหน่วยงานและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ในนามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556
ปัจจุบันจำนวนของผู้พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจำนวน 14,705คน ของกรมป่าไม้ มีจำนวน 5,623 คน และของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 316 คน รวม 20,644 คน
จงคล้าย วรพงศธร
“ เราจัดงานนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศและกับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติงานราชการด้วยความทุ่มเท อุตสาหะ ควรค่าแก่การเชิดชู ทำให้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน”
ทั้งนี้ วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ริเริ่มขึ้นโดยสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ หรือ International Federation Ranger (IRF) ในคราวการประชุม World Congress Ranger ปี 2006 ที่สกอตแลนด์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก IRF ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก สำหรับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561
ฮีโร่ไทย พร้อมเป็นต้นแบบ “ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
จงคล้าย กล่าวถึงการประชุมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) ว่าในภูมิภาคอาเซียนในฐานะที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานภายใต้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) อย่างเข้มแข็ง จึงมีความพร้อมในการเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่คุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าในภูมิภาคอาเซียน
ผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากเจ้าหน้าที่ของไทยแล้ว ยังประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนามเป็นระดับหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายระดับปฏิบัติด้านคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าที่ใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol System) รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 85 คนระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 5 วัน ประกอบด้วยการประชุมจำนวน 1 วัน และการศึกษาดูงานจำนวน 2 วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2562ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จังหวัดกรุงเทพฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...