xs
xsm
sm
md
lg

ทส.โชว์ความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๐

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๐ (30th ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment : 30th ASOEN) ในนามของประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
โดยในการประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
(๑) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนต่อที่ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ ที่ยกร่างโดยประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน

(๒) รายชื่อเพื่อรับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน โดยประเทศไทยเสนออุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน
(๓) โรงเรียนเพื่อรับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมสีเขียว โดยประเทศไทยเสนอโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ - ยางเรียน จังหวัดบึงกาฬ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล
(๔) ประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะทำหน้าที่ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
โดยประเทศไทยเสนอเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
นอกจากนี้ ประเทศไทยจะรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ (๑) ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ
ด้านขยะทะเล เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ และ (๒) ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง
ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายหลังการประชุมรัฐมนตรีดังกล่าว
ทั้งนี้ นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว จะมีการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การประชุม ASEAN-EU High - level Dialogue on Environment and Climate Change
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๒) การประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๑ (21th Governing Board Meeting of the ASEAN Centre for Biodiversity : 21th GB ACB) ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๓) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๐ (30th Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment : 30th ASOEN) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๔) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม อาเซียน - ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๓ (13th ASEAN-Japan Dialogue on Environmental Cooperation : 13th AJDEC) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๕) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมบวกสาม ครั้งที่ ๑๖ (16th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Environment : 16th ASEAN Plus Three SOME) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(๖) การประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๔ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๕ (4th EAS Officials Meeting (EAS - OM) for the Preparation of 5th EAS Environment Ministers Meeting (EAS EMM)) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดยในการประชุมดังกล่าว จะมีการพิจารณาความร่วมมือต่างๆ ใน ๗ สาขาหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสารเคมีและของเสีย และสิ่งแวดล้อมศึกษาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนกำลังโหลดความคิดเห็น...