xs
xsm
sm
md
lg

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 มอบรางวัล 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่ ร.ร. อนุบาลนางรอง จ. บุรีรัมย์ นางลัดดาวัลย์ พรพนม ร.ร. พินิจราษฎร์บำรุง จ. กาฬสินธุ์ และมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านนายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ร่วมกับ 7 องค์กรที่ทำงานพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ มากว่า 12 ปี ประกาศเกียรติคุณและมอบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนต่อยอดความดีแก่คนดีแล้วกว่า 100 ราย และในปีนี้ประเดิมมอบรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2561 คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด เป็นรางวัลแรกแก่บุคคลและองค์กรจำนวน 4 รายที่มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานสำคัญ และส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาเยาวชนและสังคมไทย

นางทิพย์วรรณ คงเนตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก

นางพรนิชา ทะยอมใหม่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) จ. บุรีรัมย์

นางลัดดาวัลย์ พรพนม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง จ. กาฬสินธุ์

ตัวแทนมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของคนไทย โครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม นับเป็นการส่งเสริมและต่อยอดการทำความดีของครู บรรณารักษ์ และผู้พัฒนาห้องสมุด โดยมอบรางวัลแก่ผู้ที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อส่งเสริมเยาวชนและคนในชุมชนให้ตระหนักความสำคัญของการอ่าน พร้อมร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากว่า 12 ปี นับเป็นพลังสนับสนุนจากภาคธุรกิจที่ส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจสร้างความดีแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรามุ่งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสืบไปโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม มีเป้าหมายส่งเสริมองค์กรและผู้ทำความดีที่อุทิศตนเพื่อสังคมใน 7 สาขา ได้แก่ สาขาการส่งเสริมดนตรี สาขาการส่งเสริมกีฬา สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาการพัฒนาชนบท สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด และสาขาการพัฒนาการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com


กำลังโหลดความคิดเห็น...