xs
xsm
sm
md
lg

กรอ.จับมือ สอศ. และ กพร. ลดและเลิกใช้สารทำความเย็น HCFC-22 (สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน)

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พิธีลงนามและส่งมอบเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 40 ชุด มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท
เป็นความร่วมมือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยจับมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เพื่อลดและเลิกใช้สารทำความเย็น HCFC-22 สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
ทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพหุภาคีภายใต้พิธีสารมอนทรีออล ในการดำเนินโครงการลดละเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟูออโรคาร์บอน (HCFCs Phase-out Management Plan) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารทำความเย็น HCFC-22 ไปเป็นสาร HCF-32 และออกมาตรการทางกฎหมายในการผลิต การนำเข้า และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมง ที่ใช้สาร HCFC-22 เป็นสารทำความเย็น
และเพื่อให้การดำเนินการโดยรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็น HCF-32 ในเครื่องปรับอากาศแก่บุคลากร ฝึกช่างเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศภายในประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามหลักวิชาการ และขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอน และบุคลากรสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารทำความเย็น HFC-32 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้และทักษะไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษา และช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ในส่วนของ สอศ. เจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจบริการ กล่าวว่า ชุดเครื่องมือฯ ที่ได้รับมอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ครู นักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต่อไป

ด้าน ธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องมือพื้นฐานฯ จำนวน 15 ชุดที่มอบให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะนำไปติดตั้งในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดฝึกอบรมสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สุพรรณบุรี และชลบุรี
ดร.วิรัช วิฑูรย์เธียร หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารโลก กล่าวขอบคุณกลุ่มอนุรักษ์โอโซน กรมโรงงานอุตสาหกรรมในความร่วมมือการทำงานใน Stage I และการออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิต ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณการใช้สาร HCFCs ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากปริมาณการนำเข้าน้ำยาในปี 2561 จาก 1,200 ตัน เหลือเพียง 560 ตัน อีกทั้งการติดตั้งและซ่อมบำรุงที่เหมาะสม จะช่วยลดการปล่อยสาร HFC-32 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
ตลอดปี 2561 กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทดแทนสาร HCFCs สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเรือน ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดสัมมนาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการติดตั้งการซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องกับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับครูผู้สอนทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา อีกทั้งจัดหาเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HCF-32 เป็นสารทำความเย็นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรอ.กับ สอศ. และ กพร.
สำหรับความก้าวหน้าในการออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิต การนำเข้า และจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมงที่ใช้สาร HCFC-22 เป็นสารทำความเย็นนั้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี -22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2560
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี -22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2560


กำลังโหลดความคิดเห็น...