xs
xsm
sm
md
lg

“มูลนิธิสัมมาชีพ” มอบรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 2561

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (กลาง) เป็นผู้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2561 พร้อมด้วย สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ (ที่3 จากซ้าย) ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการจัดงานต้นแบบสัมมาชีพ (ที่ 2 จากขวา) สุมิตร เพชราภิรัชต์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ (ที่ 2 จากซ้าย) วิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ (ขวา)  ณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสัมมาชีพ (ซ้าย) โดยปีนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (ที่3 จากขวา) ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา)
นอกจาก “ประทีป ตั้งมติธรรม” ได้เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับรางวัลบุคคลสัมมาชีพ ประจำปี 2561 ยังได้ 3 วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และ 5 ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ต้นแบบสัมมาชีพอีกด้วย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” เพื่อประกาศเกียรติคุณและ ยกย่องเชิดชูบุคคลและธุรกิจต้นแบบที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในการประกอบอาชีพโดยสุจริตและดำเนินธุรกิจตามหลักสัมมาชีพคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัลบุคคลสัมมาชีพประจำปี 2561
สำหรับรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ในปี 2561 แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) รางวัลบุคคลสัมมาชีพแห่งปี หลักเกณฑ์การคัดเลือก บุคคลที่ได้รับรางวัลต้อง ยึดมั่นในแนวทางสัมมาชีพติดต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานโดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของประเทศ ด้วยสินทรัพย์ที่มีมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ด้านสังคม ก็ได้ก่อตั้งโครงการ “แสงประทีป” เป็นโครงการสร้างแสงสว่างทางสติปัญญาให้กับคนในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ทำให้คนนับแสนคนมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2)รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 3 รางวัล
ใช้หลักเกณฑ์โดยต้องมีการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มเป็นองค์กร การดำเนินธุรกิจมีกำไร ใช้นวัตกรรมและสามารถสร้างผลลัพธ์ต่อสมาชิกและชุมชนโดยรวม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
- รางวัลวิสาหกิจชุมชนประเภท “บริการและท่องเที่ยวโดยชุมชน” ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวชุมชนบ้านนาตีน ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิม มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร และประมง สมาชิกมีความต้องการสร้างงาน สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาศัยทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ วิถีมุสลิม
- รางวัลวิสาหกิจชุมชนประเภท “ออมทรัพย์และกลุ่มสวัสดิการชุมชน” ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี เกิดจากการรวมตัวของชาวชุมชนตำบลเนินปอ หมู่ที่ 5 และ 6 อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนาข้าว ได้ประสบปัญหาเรื่องเงินทุน จึงจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และขยายไปสู่กิจการสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นๆ ของชุมชน
- รางวัลวิสาหกิจชุมชนประเภท “การผลิตเกษตรหรือการแปรรูป” ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน เป็นธุรกิจชุมชนที่สร้างประโยชน์ด้วยการนำสมุนไพร ที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ เครื่องสำอางสมุนไพร เช่น ดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้น ไพล ผักเชียงดา นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทแชมพู สบู่ ครีมนวด โลชั่นบำรุงผิว สบู่เหลวและอื่นๆ และยังผลิตชาสมุนไพร เช่น ชาเชียงดา สามารถนำรายได้สู่ชุมชนเพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ
3)รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ จำนวน 5 รางวัล
ใช้หลักเกณฑ์ การคัดเลือกมุ่งเน้นไปยังการทำบัญชีเล่มเดียว การสร้าง Value chains เชื่อมโยงควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
- บริษัท กฤษณาเฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา บริหารงานโดย คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ ดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรอาหาร ขนมอบกรอบจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์
- บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดเลย บริหารงานโดย คุณปัณณพัทธ์ ปภาพงศ์พศุตม์ ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าผลิตน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นทีที 888 จังหวัดเพชรบูรณ์ บริหารงานโดย คุณธีระวัฒน์ วิไลรัตน์ ดำเนินธุรกิจส่งออกผักเศรษฐกิจผักปลอดสารและการเกษตรปลอดภัย GAP หน่อไม้ฝรั่งผงเพื่อสุขภาพ
- บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานโดย คุณธนากร สุภาษา ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตและส่งออกกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาโดยต้องการอนุรักษ์ และพัฒนางานหัตถกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมไทย
- บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด บริหารงานโดย คุณจรูญ ส่างส่วยยี่ ดำเนินธุรกิจผลิต และ
จัดจำหน่ายสารชีวภาพทางการเกษตร ไคโตซานจากเปลือกกุ้งและสมุนไพรพื้นบ้าน

ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมามีนักธุรกิจที่ได้รับเกียรติเป็นบุคคลสัมมาชีพแล้ว 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารเครือสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในปี2552 2. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผล จำกัด ปี 2553 3. นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปี 2554 4. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ปี 2555 และ 5. นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปี 2560
"ตั้งแต่ปี 2560 ได้เพิ่มอีก 2 รางวัล คือ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ และวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ดังปรัชญาของมูลนิธิ “สร้างให้เต็ม เติมรากฐานให้แข็งแกร่ง” โดยในงานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพในปี 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลัง…ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”