xs
xsm
sm
md
lg

SET คว้าสองรางวัล CFI ขึ้นแท่่นตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมระดับสากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอกย้ำการเป็นผู้นำในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ (Advanced Emerging Market) ที่โดดเด่น เดินหน้าคว้า 2 รางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ” (Best Stock Exchange in Advanced Emerging Market 2018) เป็นครั้งแรก และ “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ในอาเซียน” (Best Sustainable Securities Exchange - Southeast Asia Emerging Markets 2018) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากวารสาร Capital Finance International (CFI.co) ประเทศอังกฤษนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone" ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกิดจากการวางแผนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับการยอมรับในฐานะตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในเอเชีย ทั้งด้านปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน มูลค่าจากการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อขยายกิจการทั้งในและต่างประเทศ และจำนวนบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมกลุ่มตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ” แสดงถึงความโดดเด่นระดับสากลในการสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ตลอดจนการทำงานแบบพันธมิตรร่วมกับผู้ร่วมตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ตลาดทุนไทย ให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างแพลตฟอร์มในลักษณะระบบเปิด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ (Open and interoperable platform) สร้างโอกาสทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานให้แก่อุตสาหกรรม อาทิ การชำระเงิน ระบบงานกลางสำหรับจัดจำหน่ายกองทุนรวม และการยืนยันตัวตน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงชูจุดขายการเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี (Market of Well-being) เพื่อสร้างตลาดทุนไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ท่องเที่ยวและบริการ การแพทย์ และอาหาร เป็นจุดแข็งของประเทศและตลาดทุน นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นจุดเชื่อมโยงการลงทุนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับรางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในอาเซียน” เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตอกย้ำภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดเส้นทางการพัฒนาความยั่งยืนที่ได้ริเริ่มมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2557 เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการแนวร่วมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative) แห่งแรกในอาเซียน ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตในทุกภาคส่วนของสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความยั่งยืนให้ภาคธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมพัฒนาการที่เด่นชัดของการสร้างฐานผู้ลงทุนที่มีคุณภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นได้จากจำนวนผู้ลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาระยะยาวกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในทุกภาคส่วน“การทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดทำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาตลาดทุนให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย” นายภากรย้ำถึงจุดยืนในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ

วารสาร Capital Finance International (CFI.co) เป็นสื่อจากประเทศอังกฤษที่รายงานข้อมูลในแวดวงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการเงินทั่วโลก โดยมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคลและองค์กรธุรกิจทั่วโลกที่มีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ ที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญ โดยเป็นผลจากการสำรวจความเห็นจากสมาชิกผู้อ่านและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการมอบรางวัลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างแรงบันดาลใจ อีกทั้งเป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนได้พัฒนาตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น...