xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาฯ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ จ.น่าน “ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

“ส้มสีทองน่าน” เป็น 1 ใน 3 ชนิดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI
จุฬาฯ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นของดีในจังหวัดน่านให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพิ่มทางเลือกการประกอบวิชาชีพแก่เกษตรกรน่านซึ่งประสบปัญหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและการใช้พื้นที่ป่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดน่านเรื่อง “การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดน่าน
โดยใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือ Thai Geographical Indication (GI) ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง คุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว
ปัจจุบันจังหวัดน่านมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ส้มสีทองน่าน ญอกมละบริน่าน และข้าวก่ำล้านนา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีศักยภาพในจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับความนิยม และเป็นสินค้าที่บริโภคเป็นประจำในชุมชน แต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกหลายชนิด เช่น ผ้าลายน้ำไหล เครื่องเงินภูคา เกลือภูเขา และสาหร่ายไก ตลอดจนพืชผักผลไม้ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในตลาดและจานอาหารในครัวเรือน เช่น มะแขว่น มะไฟจีน เงาะ งาขี้ม้อน เป็นต้น
พืชสมุนไพร “มะแขว่น”  และผลไม้ “มะไฟจีน” สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในตลาดและจานอาหารในครัวเรือน

ทุกวันนี้จังหวัดน่านกำลังเผชิญกับปัญหาด้านความเสื่อมโทรมและการลดลงของพื้นที่ป่า โดยมีสาเหตุมาจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในปริมาณที่มากเกินไป ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ เช่น การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ การพังทลายของหน้าดิน ปัญหาการตกค้างและการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร
ชูพันธกิจ 3 ประการ ลดการบุกรุกป่าและปลูกพืชเชิงเดี่ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ให้บริการวิชาการและบริการวิจัยในจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น ด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อลดความต้องการพื้นที่ป่าสำหรับใช้ในการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการนวัตกรรมการปลูกป่าโดยใช้ 3 เทคโนโลยีและโครงการรักษ์ป่าน่าน ด้วยพันธกิจ 3 ประการ คือ การสร้างป่า การสร้างอาชีพ และการปลูกจิตสำนึก รวมทั้งเพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม การสร้างสรรค์สังคมไทย ตลอดจนตอบสนองต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน


กำลังโหลดความคิดเห็น...