xs
xsm
sm
md
lg

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!!! มาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารประจำทางและรถเช่าเหมา มอบใบรับรองมาตรฐานรถโดยสารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่งรวม 19 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา “โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและได้รับการรับรองจำนวน 19 ราย

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ
(Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง “ระบบรับรองมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะ” ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทำให้สามารถคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ทั้งยังคัดกรองผู้ประกอบการที่ให้บริการไม่ปลอดภัยออกจากระบบ โดยมาตรฐานการรับรองดังกล่าวครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ซึ่งทางสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะที่ปรึกษา ได้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานรถโดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา (รัฐฟลอริดา) และออสเตรเลีย เพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน แบ่งเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์กรและการบริการจัดการ (มีโครงสร้างการบริหารชัดเจน มีนโยบายการควบคุมการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ เป็นต้น), ด้านการปฏิบัติงาน (มีแผนและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ), ด้านยานพาหนะ (ตรวจความพร้อมของรถและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด มีแผนการซ่อมบำรุงและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของตัวรถ เป็นต้น), ด้านพนักงานประจำรถ และด้านความปลอดภัย ในระยะแรกมีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมินจำนวน 39 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 19 ราย โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จะได้รับเครื่องหมาย “Q-Bus” ซึ่งหมายถึง “Qualified Bus” หรือ “รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” นำไปติดแสดงที่ตัวรถในประกอบการ เพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น หลังจากนี้ จะมีการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งยังคงรักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และคงไว้ซึ่งความสามารถในการให้บริการอย่างปลอดภัย

​ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จะได้รับสิทธิประโยชน์และความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการเส้นทางที่กำหนดใหม่ในอนาคต และได้รับการอำนวยความสะดวกในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ รวมถึงได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบกและภาครัฐที่เป็นภาคี เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจะได้รับการแนะนำแก่หน่วยงานอื่นของภาครัฐเพื่อนำไปใช้ในงานราชการที่มีความจำเป็นต้องใช้รถโดยสาร นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะจัดทำรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.qbusthailand.com/ และสามารถใช้หลักฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกในการสนับสนุนการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการขนส่งกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ การขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการซ่อมบำรุงและจัดหารถใหม่ตามความเหมาะสม การซื้อประกันภัยภาคสมัครใจในอัตราลดพิเศษ เป็นต้น

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา) ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.qbusthailand.com/ หรือสอบถามข้อมูล สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทรศัพท์ 02-271-8888กำลังโหลดความคิดเห็น...