xs
xsm
sm
md
lg

ร่วมแสดงความยินดีกับบทสรุปของโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม กระบวนการสร้างนวัตกรผู้มุ่งหวังเปลี่ยนแปลงสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เส้นทางการบ่มเพาะนวัตกรเยาวชนผู้ใส่ใจสังคมในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม หรือ Thammasat-Banpu
Innovative Learning Program ภ ายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ บริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกที่มุ่งมั่นพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุนชนและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้ดำเนินมาถึงบทสรุปแล้วโดยทาง

โครงการฯได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีแก่ทีมผู้ชนะเลิศรวมทั้ง
รางวัลพิเศษอื่น ๆ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท แก่ทีมดีเด่นประเภทต่างๆโดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและ
รองศาสตราจารย์เกศินีวิฑูรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.อนุชาติพวงสําลีคณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นายชนินท์ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และนางสมฤดีชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน)ร ่วมแสดงความยินดีภายในงานในวันที่30 มีนาคม2562เวลา16.00-18.30 น.
ณ อุทยานการเรียนรู้TK Park ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก ่ทีมที่ชนะเลิศในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมทางโครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมทดลองเล่นบอร์ดเกมของเยาวชนทั้ง 20 ทีมพร้อมทั้งชมนิทรรศการเส้นทางการเรียนรู้ของเยาวชนในโครงการฯ
โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคมเกิดขึ้นเมื่อปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนานวัตกรเยาวชนวัยมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปวช.จากทั่วประเทศที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยเครื่องมืออันสร้างสรรค์อย่าง
บอร์ดเกม ซึ่งหลังจากการเปิดตัวผลงานทั้ง 20 ทีมต่อสาธารณชนไปแล้วในงานมหกรรมเกมและการเรียนรู้เมื่อเดือนตุลาคม 2561ที่ผ่านมา ล่าสุด เยาวชนทั้ง 20 ทีมได้มีการนำผลงานเหล่านี้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายทั้งชุมชนและโรงเรียน เพื่อประเมินผลจากการใช้งานจริง สำหรับเกณฑ์การตัดสินนั้น กรรมการผู้ตัดสินจากหลากหลายสาขาจะพิจารณาจากเกมที่สามารถสื่อสารปัญหาสังคมและใช้วิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมถึงเกมจะต้องมีกลไกที่สามารถให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ ผู้เล่นในประเด็นทางสังคมตามเป้าหมายของเกมโดยยังคงตอบโจทย์ด้านความสนุกสนาน ที่สำคัญจะต้องมีกระบวนการนำเกมไปใช้และเผยแพร่ต่อชุมชนต่อไปได้ด้วย

รศ.ดร.อนุชาติพวงสำลีคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า
คุณลักษณะของคนที่เป็นนวัตกร คือ คนที่เปิดกว้าง เห็นความเป็นไปได้ในทุกโอกาส คิดวิเคราะห์เป็น พยายามศึกษาปัญหา
อย่างเข้าอกเข้าใจ และลงมือทำให้สำเร็จด้วยความรักและมุ่งมั่น ซึ่งการที่จะสร้างเยาวชนให้มีคุณลักษณะเหล่านี้ได้เขาต้องได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาผ่านเครื่องมือหลักคือ หลักการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
และยังมีเครื่องมือย่อยอื่น ๆ เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบอร์ดเกม

“การพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญมากของหลักการคิดเชิงออกแบบที่ต้องอาศัยความเร็ว ในการหาจุดบกพร่องให้เจอเพื่อแก้ไข หากล้มเหลวก็พยายามใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เยาวชนทุกทีมจะต้องผ่านประสบการณ์การทำงานจริงที่มีความเข้มข้น นั่นคือการรับฟังคำติชมผลงาน และข้อเสนอแนะ
จากทุกทิศทาง ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นทางสังคมต่าง ๆ นักพัฒนาบอร์ดเกม และผู้เล่นอื่น เพื่อนำไปปรับแก้เกม
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถือเป็นช่วงสำคัญที่หล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นนวัตกรต่อไปในอนาคตเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เยาวชนใน
โครงการเติบโตขึ้นในทุกๆ ด้านเพื่อประคองความเป็นทีมและพาผลงานเดินหน้าสู่ความสำเร็จให้ได้ถือเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (Experiential Learning) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และจดจำได้ดีที่สุด”

ทางด้านนายชนินท์ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปูจำกัด (มหาชน)กล่าวว่า บ้านปูฯตระหนักถึงความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ที่โลกต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่
เยาวชนจะต้องมีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยบ่มเพาะให้คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีทักษะที่ก้าวทันโลกและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้หนึ่งในนั้นคือการมีทักษะการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างนวัตกรรม

“บ้านปูฯ มองว่าการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญเพื่อพัฒนาคนในฐานะกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว เราจึงมุ่งสร้างกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว และสำหรับโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ที่ทางบ้านปูฯ
ร่วมสร้างและสนับสนุน เรายินดีที่ได้เห็นพัฒนาการของเยาวชนในโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเราก็เชื่อว่านวัตกรรุ่นเยาว์
ที่มีคุณภาพเหล่านี้จะสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ที่ได้มาสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศไทยในวันข้างหน้า” นายชนินท์ทิ้งท้าย

ทั้งนี้โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคมไม่เพียงแต่ผลิตนวัตกรรุ่นเยาว์ทั้ง 20 ทีมเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างภาคีเครือข่ายในการทำงานพัฒนาคนร่วมกันขององค์กรเอกชน บุคลากรทางการศึกษา นักพัฒนาบอร์ดเกม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...