xs
xsm
sm
md
lg

“วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์” คว้าโฮมสเตย์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานในพิธีและมอบรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประกวด
GBS Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ในโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูปี 3 ประจ าปี 2561 ที่จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกโฮมสเตย์ที่ประสบความสำเร็จ และประกาศยกย่องให้เป็นโฮมสเตย์ระดับประเทศ ซึ่งมีโฮมสเตย์จากทั่วประเทศกว่า 200 แห่งเข้าร่วมประกวด ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้จัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ตั้งแต่ปี2559 เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในแต่ละปีได้เข้าร่วมประกวด โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในรูปแบบการประกวด "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์" โดยเป็นการคัดเลือกจากโฮมสเตย์ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งธนาคารออมสินเล็งเห็นว่าในปี 2561 ชุมชนไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมชุมชน ธรรมชาติ และอาหาร รวมถึงความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ตลอดจนจิตวิญญาณในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จนสามารถพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวและจัดตั้งเป็นโฮมสเตย์ชุมชนนำมาซึ่งรายได้เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับยกย่องเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ โดยมีเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่ารวม 3,200,000 บาท


ทั้งนี้หลังการเปิดรับสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 มีโฮมสเตย์สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 200 แห่ง ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ ในงานสัมมนา "ก้าวแห่งการพัฒนา สู่ Smart Homestay" ไปด้วยกันทำให้สามารถเขียนแผนพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยวในแนวทางสมาร์ทและมีสไตล์ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ทีมชุมชนลงพื้นที่ 20 โฮมสเตย์เพื่อสำรวจแนวทางพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการที่เข้มข้นขึ้น ด้วยการนำเสนอศักยภาพของชุมชนต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง จนกระทั่งสามารถคัดเลือก 10 โฮมสเตย์สุดท้ายเข้าสู่รอบตัดสินโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมและดีเด่น

สำหรับช่วงระยะเวลาที่พิจารณาชุมชนทั้ง 10 แห่ง หรือ 10 โฮมสเตย์นั้น กรรมการตัดสิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 10 แห่ง ในกิจกรรม "ธนาคารออมสินสานสัมพันธ์"
เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง ร่วมวางแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตต่อไป ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 1

วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์จังหวัดปราจีนบุรี

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 500,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 2

กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 300,000 บาท

โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 3

บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 200,000 บาท

โฮมสเตย์ดีเด่น 7 โฮมสเตย์

รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุนโฮมสเตย์ละ 100,000 บาท ได้แก่

- สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- ม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่

- ยายยอดโฮมสเตย์ จังหวัดนครพนม

- เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ จังหวัดพังงา

- โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 จังหวัดเพชรบูรณ์

- แหลมนาวโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง

- ชุมชนกุดหมากไฟโฮมสเตย์ จังหวัดอุดรธานี

อย่างไรก็ตาม สำหรับโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ยังได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ
10,000 บาท และโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ ได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ 50,000 บาท และทุกโฮมสเตย์จะได้รับการต่อยอดในการพัฒนาจากธนาคารออมสินอีกต่อไปด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...