xs
xsm
sm
md
lg

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอนที่ 4

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ธัมมานุปัสสนาสติปัฎฐาน ตอนที่ 4

ธรรมจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

กายคตาสติ ทำให้ได้อะไรบ้าง ?
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ใคร ๆ นึกออกถึงมหาสมุทรก็จะเห็นได้ว่า แม่น้ำน้อยทั้งหลายใด ๆ ก็ตามที่ไหลลงทะเล เขาผู้นั้นย่อมหยั่งเห็นได้ กายคตาสติ (สติอันไปในกาย) ใคร ๆ เจริญแล้วทำให้มากแล้ว กุศลธรรมทั้งหลายใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชชา (ความรู้ธรรมะที่เป็นจริง) เขาผู้นั้นย่อมหยั่งเห็นได้ซึ่งความรุ่งเรืองแห่งปัญญาตน”

นักรบทางธรรม
“บุคคลรู้จักกาย ซึ่งมีอุปมาด้วยหม้อดิน (คือแตกง่าย) ปิดกั้นใจ ซึ่งมีอุปมาเหมือนพระนคร (ซึ่งมีคูและป้อมเป็นเครื่องกั้น) พึงรบมารด้วยอาวุธคือ ปัญญา พึงรักษาชัยชนะและไม่มุ่งแต่จะพัก (คือไม่ติดในสมาบัติจนไม่มีโอกาสทำหน้าที่สูงขึ้นไป)”

ผู้เช่นไรปัญญาไม่รู้จักบริบูรณ์ ผู้เช่นไรไม่มีภัย
“ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม มีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย ปัญญาของเขาย่อมไม่บริบูรณ์ ผู้มีจิตอันกิเลสไม่รั่วรดแล้ว มีจิตอันกิเลสตามครอบงำไม่ได้ ละบุญและบาปได้แล้ว เป็นผู้ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภัย.”

คนพาลกับคนมีปัญญา
“คนพาลผู้มีปัญญาทราม ย่อมประกอบแต่ความประมาทเนืองนิตย์ ส่วนผู้มีปัญญาย่อมประกอบเนือง ๆ แต่ความไม่ประมาท เหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้น.”

ขึ้นสู่ที่สูงมองดูคนข้างล่าง
“เมื่อใด บัณฑิตขจัดความประมาทออกด้วยความไม่ประมาทเสียได้ เมื่อนั้น บัณฑิตขึ้นสู่ปราสาท คือ ปัญญา เป็นผู้ไม่เศร้าโศก ย่อมมองเห็นสรรพสัตว์ผู้เศร้าโศก. ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นคนพาลได้ เหมือนคนยืนอยู่บนภูเขา มองเห็นคนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้น.”

ความเสื่อมที่เลวร้าย ความเจริญที่เป็นยอด
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมจากญาติ ความเสื่อมจากโภคทรัพย์ ความเสื่อมจากยศ ความเสื่อมจากบริวาร ยังไม่ถือเลวร้ายกว่าความเสื่อมจาก ปัญญา ”
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญด้วยญาติ ความเสื่อมจากโภคทรัพย์ ความเจริญด้วยยศ ความเจริญด้วยบริวาร ยังไม่ถือเป็นความเจริญอันยอด เรากล่าวว่า ความเจริญอันยอด คือ ความเจริญปัญญานั่นเอง”

เกาะชนิดไหนน้ำไม่ท่วม
“ห้วงน้ำย่อมไม่ท่วมทับเกาะใด ผู้มีปัญญาสร้างเกาะ (ที่พึ่ง) นั้นขึ้น ด้วยคุณธรรม คือ ความหมั่นเพียร , ความไม่ประมาท ความสำรวมระวัง และความรู้จักข่มใจ กิเลสย่อมไม่ท่วมทับ รดตนได้ฉันนั้น”

ฟังรายการ ธรรมะกับชีวิต ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น.
ทาง คลื่นสามัญประจำบ้าน
www.managerradio.com
 
กำลังโหลดความคิดเห็น...