xs
xsm
sm
md
lg

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอนที่ 1

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอนที่ 1

ธรรมจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

ขอนอบน้อมอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ให้พ้นทุกข์ตามได้ด้วย

เจริญธรรมท่านผู้ที่ศรัทธาในธรรมปฏิบัติทุกท่าน หนังสือเรื่องธัมมานุปัสสนาปัฏฐานที่ท่านถืออยู่นี้หรือรับฟังอยู่นี้ เป็นการอัญเชิญเอาพระพุทธพจน์ โพธิสัตว์คาถา และสังฆคาถา หรือสุภาษิตสอนใจ ที่มีเนื้อหากระตุ้นอินทรีย์ทั้ง 5 อันมี ศรัทธาอินทรีย์ วิริยะอินทรีย์ สติอินทรีย์ สมาธิอินทรีย์และ ปัญญาอินทรีย์ให้เจริญเติบโตในจิตของนักปฏิบัติ หากท่านสามารถฝึกหัดปฏิบัติบ่อยๆ อ่านบ่อยๆ ทีละบทๆ จนเข้าใจ ท่านก็จะซึมทราบซึมสิงอยู่ในจิตใจ ท่านจะเป็นผู้น้อมนำรู้ชัดด้วยตนเองว่า พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป้นเครื่องชำระและฟอกจิตนี้ให้ละเอียดอ่อนและเมียดละไม ผ่องใสได้จริงๆ

เมื่อผลเป็นเช่นนี้ดังกล่าวมา ท่านนักปฏิบัติยิ่งต้องใส่ใจอ่านทบทวนให้ซึมทราบเข้าไปในใจให้ได้ทุกวัน เช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่า ท่านกำลังเจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน อันเป็นวิถีแห่งปัญญาและนิพพาน สามารถคลายความกำหนัดและขจัดความสงสัย หวาดระแวงและโง่เขลาเสียได้ อีกทั้งยังเพิ่มพูนอินทรีย์ทั้ง 5 ให้ตั้งมั่นแข็งแรงและพัฒนากลายเป็นกำลัง คือ ศรัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละและปัญญาพละ จนเป็นที่พึ่งอันวิเศษของจิตนี้ได้ด้วย

ข้อความในหนังสือเล่มนี้ ฉันพยายามจะสื่อให้ท่านผู้อ่าน ได้เข้าใจด้วยการใช้ภาษาร่วมสมัยง่ายๆที่ไม่ทำลายความหมายเดิมของพระธรรมนั้นๆ ฉะนั้นขอท่านนักวิชาการทั้งหลายโปรดทำความเข้าใจ ขออย่าได้ติฉินนินทาหรือตำหนิติว่า ถ้าหากไม่ถูกใจของนักวิชาการ

บุญกุศลใดอันพึ่งจะเกิดได้จากการเรียบเรียงหนังสือเล่นนี้ ขออุทิศให้ ท่านพ่อ ท่านแม่ และปราชญ์วงศ์ญาติทั้งหลาย รวมทั้งคณะศรัทธาลูกหลานชาวครอบครัวธรรมอิสระทุกท่าน ขอนักปฏิบัติธรรมทุกท่าน จงรู้ถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้ว เจริญธรรม

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเสมือนท่อนไม้โยนขึ้นกลางอากาศ บางครั้งก็ตกลงทางโคลน บางครั้งก็ตกลงทางกลาง บางครั้งก็ตกลงทางปลาย สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัด วิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นสู่โลกนี้ บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สงสาร คือการเวียนว่ายตายเกิดนี้ มีที่สุดอันตามไปไม่พบ ไม่ปรากฏเบื้องบน เบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัด วิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ ควรที่ท่านทั้งหลายจะเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดในสังขารทั้งปวง ควรที่จะหาทางพ้นไปเสีย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเขลาย่อมเดือดร้อนว่า บุตรของเรามี ทรัพย์ของเรามีอยู่ ก็ตนของตนยังไม่มีอยู่เลย บุตรและทรัพย์นั้น จะมีมาแต่ที่ไหนได้เล่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ใครเล่าจะชนะแผ่นดินนี้และยมโลกกับทั้งเทวโลก ใครเล่าจะเลือกเฟ้นบทแห่งธรรม ที่ตถาคตแสดงดีแล้ว เหมือนหนึ่งช่างดอกไม้ที่ฉลาดเลือกเฟ้นดอกไม้ฉะนั้น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้หมั่นศึกษาจะชนะแผ่นดินนี้และยมโลกพร้อมทั้งกับเทวโลก ผู้หมั่นศึกษาจะเลือกเฟ้นบทแห่งธรรมอันเหมาะสมสำหรับตน ที่ตถาคตแสดงไว้ดีแล้ว เหมือนช่างดอกไม้ที่ชาญฉลาดเลือกเฟ้นดอกไม้ฉะนั้น

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย คนทำความชั่วย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง คือ เศร้าโศกในโลกนี้แม้ละไปแล้วก็เศร้าโศก เขาย่อมเศร้าโศกเพราะได้เห็นการกระทำอันเศร้าหมองของตน

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย คนทำบุญย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง แม้แต้กายตายไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งการกระทำของตน

ฟังรายการ ธรรมะกับชีวิต ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น.
ทาง คลื่นสามัญประจำบ้าน
www.managerradio.com  
กำลังโหลดความคิดเห็น...