xs
xsm
sm
md
lg

เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะ ตอนที่ 7

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะ ตอนที่ 7

ธรรมจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

การปกครองโดยสามัคคีธรรม ผู้ใดมีความประพฤติเสียหาย เช่น การกระทำ คำพูด หรือแสดงออกอุปนิสัยเป็นที่น่ารังเกียจของส่วนรวมและเรื้อรังมาเป็นความเสื่อมเสียต่อส่วนรวมและพระพุทธศาสนา หากมีผู้พบเห็น รู้เรื่องในการกระทำนั้นๆให้ท่านผู้รู้เรื่องนั้น กล่าวโจทย์ เรื่องนี้ท่ามกลางสงฆ์ เพื่อที่คณะสงฆ์ จะได้ไต่สวนตรวจสอบว่า เป็นเรื่องเท็จจริงประการใด

ถ้าจริงก็ให้คณะสงฆ์แต่งตั้ง ผู้ว่ากล่าว ตักเตือน และคอยดูแลกำกับความประพฤติของผู้นั้นให้กลับเป็นดี แต่ถ้าว่ากล่าว ตักเตือน ควบคุมความประพฤติอยู่ระยะหนึ่งยังไม่เชื่อฟัง ทั้งยังขืนดื้อดึงกระทำอีก ให้คณะสงฆ์มีอำนาจ ขับเธอผู้นั้นออกเสียจากอาวาสนี้ เพราะถ้าขืนปล่อยไว้ ก็จะยังความเสียหายมาสู่คณะ

แต่ถ้าตรวจสอบพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้ว ยังไม่พบความบกพร่อง ผิดพลาดของผู้ถูกโจทย์ ให้เรียกตัวผู้โจทย์มาไต่สวนหาความกระจ่าง ว่าโจทย์กันด้วยเหตุใด และให้ผู้นำของที่นี่ หรือพระธรรมเถระ มีหน้าที่ระงับเหตุนั้นๆ ให้หมดสิ้นไปและให้เอาผิดแก่ผู้โจทย์ขึ้น โดยอคติคิดใส่ร้าย ต้องการความเสียหายจากผู้ถูกโจทย์ ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้ผู้นำของคณะสงฆ์ พระธรรมเถระ สั่งให้กระทำกรรมต่างๆ จนเห็นว่า สาสมกับความผิด จึงให้อภัยและว่ากล่าวตักเตือน อย่าให้ทำอีก

ระเบียบข้อนี้ มุ่งหวังให้ต้องการให้อยู่ร่วมกันโดยสามัคคีและช่วยกันกำจัดความสกปรกออกเสียจากหมู่คณะ แต่ถ้ามีผู้คนเห็นว่าในหมู่ คณะของตนหรือผู้อิงอาศัยอยู่ที่นี่ กระทำการเสื่อมเสียสกปรก ผู้พบเห็นนั้นกลับนิ่งเฉย ไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือน หรือกล่าวโจทย์ขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ ให้อำนาจของผู้นำที่นี่ หรือพระธรรมเถระ เรียกผู้ที่ทอดธุระนั้นมาตำหนิและสั่งสอนว่า ต่อไปห้ามมิให้ทอดธุระนั้นๆอีก ที่ต้องให้ตำหนิต่อผู้พบเห็นผู้อื่นทำผิดแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนก็เพราะเขาผู้นั้น เป็นผู้ไร้น้ำใจ ไม่เอื้ออาทรต่อประโยชน์ผู้อื่น การทั้งหมดนี้ ให้กระทำต่อหน้าสงฆ์ทั้งหมด

การปกครองในอาวาสนี้ ให้อำนาจพระธรรมเถระและคณะสงฆ์ แต่งตั้งคณะกิจการบริหารพระศาสนาในอาวาส ให้พระธรรมเถระเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งซึ่งกรรมการทุกท่าน จะต้องร่วมกันเข้าประชุมและเข้าทำกิจกรรมทุกครั้งอย่างพร้อมเพียง จะขาดไม่ร่วมกิจการนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็น และกระทำกิจกรรมต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบอกต่อหน้าคณะสงฆ์

หากปรากฏว่า กรรมการท่านใดขาดประชุม หรือไม่ร่วมประชุม แม้เพียงครั้งเดียว ก็ให้ถือว่าหมดฐานะการเป็นกรรมการ การบริหารโดยปริยาย ยกเว้นจะแจ้ง หรือบอกลา ซึ่งก็ลาได้ 3 ครั้งต่อปี ถ้าลาเกิน ถือว่าพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารไปโดยปริยาย

ความเคารพยอมรับไม่ว่าผู้ใด มียศ มีอายุ มีฐานะสูงส่งมาจากไหน เมื่อเข้ามาอยู่ในที่นี้แล้ว จะต้องให้ความเคารพผู้นำ พระธรรมเถระให้มาก การสิ่งใดที่เป็นคำสั่ง คำบอก คำสอน คำชี้แจงแสดงเหตุผล อันอยู่ในความถูกต้องตามพระธรรมวินัย ให้ถือว่ามันเป็น คำบอกของผู้สืบทอดวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธะ ทุกคนจะต้องยอมรับเคารพและ เชื่อฟัง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

ยกเว้นแต่คำบอก คำสั่ง คำชี้แจง และคำสอนเหล่านั้น ไม่มีเหตุผลที่ดี ไม่ถูกต้องเฉพาะกาล ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ไม่เกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย และอาจเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา เช่นนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคำบอก คำสั่ง คำชี้แจง หรือคำสอนนั้น แจ้งโทษหรือประกาศต่อที่ประชุมสงฆ์ ขอให้คณะสงฆ์ลงมติเป็นเอกฉันท์และให้ถือว่ามติส่วนใหญ่ เป็นการยอมรับและปฏิบัติตามได้

ฟังรายการ ธรรมะกับชีวิต ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น.
ทาง คลื่นสามัญประจำบ้าน
www.managerradio.com
กำลังโหลดความคิดเห็น...