xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โดย : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมบรรยายของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) แก่นิสิตปริญญาโท ภาควิชาสารัตถศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ซึ่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๓ ตอนคือ ตอน ๑ ความเข้าใจพื้นฐาน ว่าด้วยเรื่องปฏิบัติธรรมคืออย่างไร ตัวแท้ของการปฏิบัติอยู่ที่ไหน ปฏิบัติธรรมสำเร็จวัดด้วยอะไร ฯลฯ ตอน ๒ การเริ่มและก้าวหน้าในการปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่องแรงขับเคลื่อนที่จะเริ่มปฏิบัติธรรม เครื่องช่วยในการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมวัดผลอย่างไร เป็นต้น และตอนที่ ๓ เนื้อตัวของการปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่องหลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม หลักการ/ผลสำเร็จของการปฏิบัติธรรมขั้นภาวนา และหลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม
นอกจากนี้ ยังมีธรรมกถาซึ่งแสดงไว้ ณ วัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ว่าด้วยเรื่องราวที่ชาวพุทธมักถามกันมาก เช่น พระอริยะกับผู้วิเศษเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร การนับถือพระโพธิสัตว์ที่ถูกต้องคือนับถืออย่างไร ปาฏิหาริย์มีกี่อย่าง ต่างกันอย่างไร เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้นในการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติธรรม ได้อย่างถูกทาง
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ระฆังทอง โทร.๐-๒๒๘๒-๐๔๓๙ หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...