xs
xsm
sm
md
lg

ธรรมาธิบาย เล่มที่ 2

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


หนังสือเล่มนี้ อธิบายหลักธรรมในนักธรรมชั้นโท เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยหัวข้อธรรมจากธรรมวิภาค ปริเฉทที่2 ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งมีด้วยกันถึง 130 หัวข้อ ผู้เรียบเรียงได้บอกไว้ว่าหนังสือเล่มนี้มิได้มีเจตนามุ่งให้ผู้ศึกษาสอบได้แต่มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจในคำสอนเป็นหลัก เมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถศึกษาต่อไปในพระไตรปิฏกและอรรถกถาได้ด้วยตนเอง
เรียบเรียงโดย: ปัญญา ใช้บางยาง

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รติธรรม

ราคาเล่มละ 130 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...