xs
xsm
sm
md
lg

ธรรมาธิบาย เล่ม 1

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


หนังสือเล่มนี้ อธิบายหลักธรรม ในนักธรรมชั้นตรี เรียบเรียงขึ้นโดยอาศัยหัวข้อธรรมจาก “ธรรมวิภาค” เล่มที่ 1ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญานวโรรส ซึ่งผู้เรียบเรียงได้คงเนื้อหาเดิมไว้เป็นส่วนใหญ่และมีการเพิ่มเติมเนื้อหา และตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก พร้อมทั้งตั้งหัวข้อ เพื่อให้สะดวกในการจับประเด็น อีกทั้งยังคงยึดมั่นในการค้นหาคำอธิบายจากพระไตรปิฏกและอรรถกถา เพื่อให้ผู้สนใจความลึกซึ้งของธรรมได้รับประโยชน์เต็มที่

เรียบเรียงโดย : ปัญญา ใช้บางยาง

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์รติธรรม

ราคาเล่มละ 130 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-889-5734
กำลังโหลดความคิดเห็น...