xs
xsm
sm
md
lg

ปลูกจิตสำนึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเยาวชน

เผยแพร่:   โดย: ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

เพื่อเป็นการตอบสนองแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานที่เห็นความสำคัญ และต้องการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน จึงได้มีการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งมีองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น...