xs
xsm
sm
md
lg

โพลขอทุ่มงบด้านสุขภาพ ศึกอภิปรายแย่ทั้งสองฝ่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชนอยากให้รัฐบาลทุ่มงบด้านดูแลสุขภาพ การศึกษา และสร้างงาน ส่วนศึกอภิปรายงบฯ แย่ทั้งสองฝ่าย ประชาชนขออยู่ตรงกลาง เสียงหนุนรัฐบาลแซงฝ่ายค้านแค่ 1% ด้านสวนดุสิตโพล ให้คะแนนฝ่ายค้าน ดีกว่ารัฐบาล

นายนพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง งบปี 63 ประชาชนหนุนใคร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,069 ตัวอย่าง ระหว่าง 15 –19 ต.ค. 62 ดังนี้

เมื่อถามถึงความต้องการให้รัฐใช้จ่ายงบประมาณปี 63 ช่วยเหลือประชาชนด้านต่างๆ พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 65.9 ระบุ ด้านสุขภาพ เช่น รักษาฟรี หมอดี ยาดี บริการดี สร้างเสริมสุขภาพ รองลงมาคือ ร้อยละ 64.9 ระบุ ด้านการศึกษา เช่น เรียนฟรี เรียนสูง โรงเรียนดี ครูดี ช่วยเด็กยากจน อันดับสาม ร้อยละ 59.8 ระบุ สร้างงาน เช่น คนไทยมีงานทำ ทักษะดี เงินดี มีหลักประกัน มีสุขพอเพียง , ร้อยละ 54.3 ระบุ ด้านความมั่นคง กองทัพ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย ช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วถึงไม่ตกหล่น , ร้อยละ 50.8 ระบุ ด้านคมนาคม เช่น ความปลอดภัยทางถนน ซ่อมแซมติดตั้งสัญญาณไฟ บังคับใช้กฎหมายเข้มแก้คนขาดวินัยด้วยเทคโนโลยี , ร้อยละ 48.2 ระบุ ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ช่วยให้ค้าขายได้คล่อง หากินไม่ขัดสน และร้อยละ 37.0 ระบุอื่น ๆ เช่น ช่วยเรื่องที่พักอาศัย ช่วยให้คนมีบ้านของตนเอง ตามลำดับ

เมื่อถามถึงฝ่ายที่ประชาชนสนับสนุนในตอนนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 67.2 ขออยู่ตรงกลาง ไม่เลือกข้าง เพราะแย่ทั้ง 2 ฝ่าย รอดูผลงาน ในขณะที่ ร้อยละ 16.9 สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล และ ร้อยละ 15.9 สนับสนุนฝ่ายค้าน

นายนพดล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจคือ เสียงสนับสนุนรัฐบาล สูงกว่าฝ่ายค้านอยู่ 1 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังขออยู่ตรงกลาง เพราะเห็นว่า แย่ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย รอดูผลงาน แต่ที่น่าพิจารณาคือ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานความมั่นคง กองทัพ ตำรวจ และฝ่ายปกครองติด 1 ใน 5 ที่ประชาชนให้การสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย ช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วถึงไม่ตกหล่น

ในขณะที่ประชาชนยังคงให้ความสำคัญต่อสุขภาพที่ได้รับการรักษาฟรี หมอดี ยาดี บริการดี รองลงมาคือ การศึกษาที่ต้องการให้เด็กเยาวชนเรียนฟรีเรียนสูงโรงเรียนดีช่วยเหลือเด็กยากจนมีโอกาสยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และอนาคตที่ดีกว่า ในขณะที่การมีงานทำ ทักษะดี เงินดี มีหลักประกันมั่นคง และด้านคมนาคมที่ประชาชนต้องการความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น

ดุสิตโพลให้คะแนนฝ่ายค้านเหนือรัฐบาล

"สวนดุสิตโพล" เผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ได้ติดตามการอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 18-19 ต.ค.62 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร ต่อ การอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ อันดับ 1 ทำให้ได้รู้ว่ารัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้อะไรบ้าง รู้ข้อมูลมากขึ้น 43.68% อันดับ 2 งบประมาณเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการพัฒนาบ้านเมือง 38.70% อันดับ 3 ไม่ค่อยมีสีสัน ไม่น่าสนใจ รัฐบาลมีเสียงมากกว่า 18.77%

2.โดยภาพรวม ประชาชนพึงพอใจต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 มากน้อยเพียงใด อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 36.07% เพราะทั้งสองฝ่ายนำเสนอได้ดี ตรงประเด็น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณ เกิดกระแสการตื่นตัวทางการเมือง ฯลฯ อันดับ 2 ไม่ค่อยพึงพอใจ 33.02% เพราะผู้อภิปรายบางท่าน ยังพูดในรูปแบบเดิมๆ พูดนอกเรื่อง ไม่ตรงประเด็น รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน ฯลฯ อันดับ 3 ไม่พึงพอใจเลย 23.42% เพราะประท้วงบ่อย ทำให้เสียเวลา ฟังอภิปรายไม่ต่อเนื่อง เหตุผลของการนำงบประมาณไปใช้ในด้านต่าง ๆ ฟังไม่ขึ้น ฯลฯ อันดับ 4 พึงพอใจมาก 7.49% เพราะเป็นการอภิปรายที่ตรงไปตรงมา ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลมากขึ้น ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง/พอใจ”กับการอภิปรายครั้งนี้ คือ 1. ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดี นำเสนอข้อมูลชัดเจน 52.10% 2.การจัดสรรเวลา เป็นระเบียบมากขึ้น 32.93% 3.ได้รู้และเข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้น 23.35% ส่วนสิ่งที่ “ผิดหวัง /ไม่พอใจ”คือ 1.รัฐบาลตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น 43.40% 2.การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้อง 37.26% 3.พูดนอกเรื่อง ประท้วงบ่อย ไม่สำรวม 21.70%

4.ถ้าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนการอภิปรายทั้งของฝ่ายค้าน 6.94 คะแนน ส่วน ฝ่ายรัฐบาลได้ 5.11 คะแนน

5. ข้อเสนอแนะ หากมีการอภิปรายในครั้งต่อไป อันดับ 1 ควรมีตัวเลขแสดงงบประมาณที่ชัดเจน มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย 48.94% อันดับ 2 จัดสรรเวลาและเนื้อหาให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่พูดซ้ำซ้อนกัน 34.04% อันดับ 3 มีภาพเก็บตก บรรยากาศเบื้องหลัง ภาพการทำงานของส.ส. 27.66%
กำลังโหลดความคิดเห็น...