xs
xsm
sm
md
lg

"ประเสริฐ"ขึ้นปลัดศธ.-"น.อ.สมศักดิ์"อธิบดีกรมอุตุฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ 1. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการฯ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1. นางปิยนุช วุฒิสอน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 2. นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลฯ เป็น ผู้ตรวจฯ 3. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงฯ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลฯ 4. นายภุชพงค์ โนดไธสง ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็น รองปลัดกระทรวงฯ 5. น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็น อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และ 6. นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุฯ เป็น รองปลัดกระทรวงฯ
กระทรวงคมนาคม 1. นายปฐม เฉลยวาเรศ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็น อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 2. นายชยธรรม์ พรหมศร รอง ผอ. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็น ผอ. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็น ผู้ตรวจ ฯ 2. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้ตรวจฯ 3. นายจเรศักดิ์ นันตะวงศ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น ผู้ตรวจฯ 4. นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น ผู้ตรวจฯ และ 5.นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้ตรวจฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1.นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม เป็นผู้ตรวจฯ 2. น.ส.อังคณา ใจกิจสุวรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ เป็น ผู้ตรวจฯ 3. นางพัชรี อาระยะกุล ผู้ตรวจฯ เป็น รองปลัดกระทรวงฯ 4. นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงฯ เป็น อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 5. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจฯ เป็น อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 6. น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็น อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 7. น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจฯ เป็น รองปลัดกระทรวงฯ 8. นายสุทธิ จันทรวงษ์ ผู้ตรวจฯ เป็น อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...