xs
xsm
sm
md
lg

คสช.ปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เผย2ปีได้รับแจ้งกว่า5พันราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ตามที่ คสช.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตั้งแต่เดือนก.ค.60 เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน ผ่านสายด่วน 1299 ตู้ ปณ. 444 และยื่นเรื่องด้วยตนเอง ที่หน่วยทหารทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ของการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯดังกล่าว ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แจ้งข้อมูล เบาะแส และเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนถึง 5,073 เรื่อง ซึ่งเรื่องทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ ส่งให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไข รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมาย และทางปกครอง โดยมีสรุปผลภาพรวม ดังนี้
เรื่องที่เข้าข่ายร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 912 เรื่อง ได้มีการส่งต่อให้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบตามกรรมวิธีจนได้ข้อยุติ 842 เรื่อง ผลการตรวจสอบ มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงโทษทางวินัยร้ายแรง และทางปกครอง ซึ่งอาจยกเป็นตัวอย่างได้ในหลายกรณี เช่น ทุจริตเบิกรับเงินคนไร้ที่พึ่ง , ผู้บริหารยักยอกเงินโรงเรียน , การปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะ และปัญหามลพิษ , การช่วยปกปิดการกระทำผิดในคดี , ทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย, กรณีจัดซื้อจัดหารถยนต์ และรถดับเพลิงสนามบิน , ทุจริตค่าจ้างแรงงาน , ทุจริตโครงการขยายถนน , การเรียกรับเงินแรงงานต่างด้าว , กรณีแสวงผลประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอีก 4,161 เรื่อง แยกเป็นความเดือดร้อนทั่วไป 3,904 เรื่อง และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย 257 เรื่อง ทั้งนี้ได้ส่งต่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามช่องทางของรัฐบาลต่อไป
คสช. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ แจ้งข้อมูลผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน เพราะข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมาย และลงโทษทางวินัย
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์ของ คสช.ในการปราบปรามทุจริต คอร์รัปชัน ที่บั่นทอนสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขจัดให้สิ้นไป เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งนี้ เมื่อ คสช.หมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานลงเช่นกัน ส่วนประชาชนที่ยังมีความเดือดร้อน สามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่ส่วนราชการอื่นๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ , ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัด หรือยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
กำลังโหลดความคิดเห็น...