xs
xsm
sm
md
lg

ประชาธิปไตยฉบับนายทุน : เผด็จการทางสภาฯ

เผยแพร่:   โดย: สามารถ มังสัง


ในขณะนี้ได้เกิดแนวคิดทางการเมืองซึ่งแสดงออกผ่านทางวาทกรรมที่ว่า ให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตย อย่าเลือกฝ่ายเผด็จการที่ต้องการสืบทอดอำนาจ

โดยนัยแห่งวาทกรรมข้างต้น ถ้าฟังเพียงผิวเผินและตีความตามตัวอักษร ผู้ที่ต้องการประชาธิปไตยคงจะเห็นด้วยในหลักการ ด้วยอาศัยหลักตรรกศาสตร์ที่ว่า ถ้าต้องการให้ประเทศมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็จะต้องเลือกพรรคการเมืองและนักการเมือง ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตย ทั้งในการคิด การพูด และการกระทำ มิใช่เพียงพูดเพื่อหวังคะแนนนิยมทางการเมืองในห้วงแห่งเวลาของการปราศรัยหาเสียงเท่านั้น แต่จะต้องมีพฤติกรรมคงเส้นคงวา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

แต่เท่าที่ผ่านมา บางคนและบางกลุ่มซึ่งยึดวาทกรรมข้างต้นเป็นจุดขายทางการเมือง มิได้เป็นเช่นนั้น ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นเคยร่วมอยู่ในกระบวนการเผด็จการทางสภาฯ โดยการใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นายทุนของพรรค และพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอย เพื่อหวังช่วยพวกพ้องให้พ้นผิด ซึ่งนับได้ว่าเป็นเผด็จการทางสภาฯ เนื่องจากสวนทางกับแนวคิดประชาธิปไตยที่ว่าโดยประชาชน เพื่อประชาชน โดยสิ้นเชิง

ดังนั้น การเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทุกคนจะต้องฟังและนำมาศึกษาพิจารณาใคร่ครวญ โดยใช้หลักแห่งตรรกะในการหาเหตุผล ด้วยการย้อนไปดูว่า ผู้สมัครคนใดเคยร่วมในกระบวนการเผด็จการทางสภาฯ ในอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าในการออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนของพรรค หรือในความพยายามที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรม โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียประโยชน์ของประเทศ และประชาชนโดยรวม และนักการเมืองคนนั้นมาลงสมัครอีกครั้ง แต่พูดในความหมายที่แตกต่างกันออกไป ควรจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่? ท่านเองจะต้องถามและหาคำตอบด้วยตนเอง แล้วตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือก ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทั้งในรูปแบบและเนื้อหาตามวลีที่ว่า โดยประชาชน เพื่อประชาชน มิใช่โดยประชาชน แต่เพื่อตนเอง และพวกพ้อง เฉกเช่นที่ผ่านมา

ด้วยเหตุนี้ วาทกรรมที่ว่าให้เลือกฝ่ายประชาธิปไตย อย่าเลือกฝ่ายเผด็จการ จึงต้องนำมาแยกแยะให้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือก และไม่เลือกผู้สมัครคนใดในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ เพราะจะต้องไม่ลืมว่า การปกครองด้วยระบอบเผด็จการ ซึ่งได้มาจากการยึดอำนาจกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่ถ้าตกอยู่ภายใต้คนคนเดียวก็เป็นเผด็จการ ในทำนองเดียวกัน

สุดท้ายขอจบด้วยกลอน 2 บทต่อไปนี้

ยี่สิบสี่มีนา เข้าคูหา เลือกตั้ง

โปรดอย่าฟัง คนชี้นำ ทำให้เขว

คนนั้นว่า คนนี้เลว เหลวทั้งเพ

อย่าโลเล ตามเขา เราคิดเป็น

เลือกคนดี ด้วยการทำ ใช่คำพูด

บทพิสูจน์ ง่ายมาก ถ้าอยากเห็น

เพียงย้อนกาล เวลา หาประเด็น

คนเลวเด่น คนดีด้อย ในยุคใด


หมายเหตุ : ถ้าท่านอ่านแล้วลองคิดหาคำตอบว่ายุคใดที่คนดีกลายเป็นด้อย และเสียโอกาสในการทำดี เนื่องจากผู้นำในยุคนั้นต้องการคนเลวเพื่อทำความเลว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง ถ้าคิดออกก็ควรจะเลือกฝ่ายตรงกันข้ามกับผู้นำในยุคนั้น เพื่อให้โอกาสคนดีเข้าไปทำความดีเพื่อประเทศชาติ และประชาชนโดยรวม ตามครรลองแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
กำลังโหลดความคิดเห็น...