xs
xsm
sm
md
lg

ก.เกษตรฯโวลดงบ1.4พันล. แผนบริหารจัดการน้ำอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.เกษตรฯ แจง สามารถลดเงินประมูลโครงการยักษ์ภาคอีสาน แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง สร้างสถานีสูบนํ้าลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย ต่ำกว่างบผูกพัน 3 ปีกว่า 3.4 พันล้าน ลงได้ถึง 1.4 พันล้าน พร้อมได้ไฟเขียว ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปี จากปี 60-63 เป็นปี 60-65
มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีสูบนํ้า และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นในโครงการพัฒนาลุ่มนํ้าห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย เพื่อให้ครม.(15 มี.ค.) รับทราบ
ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณปี 60 ของงานดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ 2560-63 วงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น 3,477.2 ล้านบาท ใช้งบฯ ปี60 จำนวน 332.3 ล้านบาท ผูกพันงบปี61 จำนวน 993.5 ล้านบาท ผูกพันปี62 จำนวน 993.5 ล้านบาท และผูกพันปี 63 จำนวน 662.3 ล้านบาท และเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดอีก 165.6 ล้านบาท
ต่อมา กรมชลประทานได้ดำเนินการประกวดราคาฯ ด้วยวิธี e-bidding พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ วงเงินงบประมาณ 3,311,616,000 บาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลาง เป็นเงิน 2,963,124,085.10 บาท ได้ผลการประกวดราคาโดย บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด ในราคาค่าก่อสร้างรวม 1,895,888,000 บาท โดยลดงบฯได้ถึง 1,415,758,000 บาท
ทั้งนี้ สำนักงบฯ ได้เห็นชอบให้เบิกจ่ายจากงบฯปี 62 จำนวน 230,000,000 บาท ที่ได้จัดสรรงบฯรองรับไว้แล้ว ส่วนที่เหลืออีก 1,665,888,000 บาท ผูกพันงบฯปี 63 - 65 ซึ่งรายการดังกล่าว อยู่ในวงเงินงบประมาณ แต่มีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ ครม. อนุมัติไว้ และครม.ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี60- 63 เป็น ปี60-65
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ 1 ใน 9 แห่ง ที่อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำระดับชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้งในพื้นที่ภาคอีสาน ตอนล่าง ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ เป็นรูปแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
ลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง เป็นลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำโขง มีพื้นที่รับน้ำ 2,260 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่จ. หนองคาย และอุดรธานี ซึ่งจะมีปัญหาน้ำท่วมประจำทุกปี ส่วนในหน้าแล้ง ก็จะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ำ
ในส่วนลักษณะโครงการฯ ประกอบด้วย 1. สถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง จะทำหน้าที่สูบน้ำจากลำน้ำห้วยหลวง ที่เกินระดับควบคุมของประตูระบายน้ำ เพื่อระบายสู่น้ำโขง มีอัตราการสูบ สูงสุด 150 ลบ.ม. ต่อวินาที ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 18,000 ไร่ 2. พนังกั้นน้ำช่วงตลิ่งต่ำตามแนวลำห้วยหลวง ป้องกันผลกระทบช่วงน้ำหลาก ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 19,015 ไร่
3. อาคารบังคับน้ำตามลำน้ำห้วยหลวงและลำน้ำสาขา จำนวน 15 แห่ง รับน้ำช่วงน้ำหลากเพื่อระบายสู่น้ำโขง ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 17,375 ไร่ 4. ระบบชลประทานของโครงข่ายหัวงาน 13 โครงข่าย ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 18 แห่ง เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานรวม 315,195 ไร่ รวมเป็นการส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานเดิม 15,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่ 300,195 ไร่ คลอบคลุม 37 ตำบล 7 อำเภอ 2 จังหวัด 284 หมู่บ้าน 29,835 ครัวเรือน
กำลังโหลดความคิดเห็น...