xs
xsm
sm
md
lg

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

1.1 ล้านล้านผลงาน "มหาดไทย-บิ๊กป๊อก" 4 ปี 9 นโยบายหลัก กับอันดับ 4 รมต.ที่น่าประทับใจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - สัปดาห์ที่ผ่านมา เหมือน "พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา" รมว.มหาดไทย จะออกมาบ่นน้อยใจ ถึงคำถามสื่อเรื่อง "ผลงานของรัฐบาล" ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย "บิ๊กป๊อก" ยืนยันว่า ได้มีการจัดทำข้อมูลและผลงานไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะรายงานต่ประชาชน
 
"ต้องยอมรับว่ากระทรวงมหาดไทย ไม่ใช่กระทรวงที่เป็นพระเอก แต่เป็นพระรอง และกระทรวงมหาดไทยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นในทุกๆ เรื่อง ซึ่งเราได้สรุปงานไปเยอะแล้ว งานที่เป็นไฮไลต์ ทั้งงานในเรื่องที่ดิน ผังเมือง ส่วนงานที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การจัดการเรื่องที่ดิน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ก็ได้สรุปเป็นเรื่องๆ ไปด้วย"

"กระทรวงมหาดไทยได้ทำงานร่วมกับ คสช.ไปช่วยให้ประชาชนประกอบอาชีพเกษตร เพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะในเรื่องที่ดินทำกิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่น ส่วนเรื่องผังเมืองเป็นเรื่องที่โดดเด่น ซึ่งเราดำเนินการได้เยอะมาก และทำทุกอย่างให้เข้าไปอยู่ในผังเมืองทั้งหมด เช่น เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ส่วนระบบที่ดินเรื่องรังวัดตกค้างก็ทำหมดแล้ว"

ย้อนกลับไปดู ประเด็นผลการดำเนินงานของ "กระทรวงมหาดไทยในรอบ 4 ปี" ที่มีการเผยแพร่ต่อสื่อ มีอะไรบ้าง ?

มีข่าวว่า "บิ๊กป๊อก" สั่งการให้ "ปลัดฉิ่ง" นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงฯไปควานหา และสรุปเป็นตัวเลข ให้ชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้ว
หากเป็นไปตามขั้นตอน พล.อ.อนุพงษ์ จะนั่งแถลงผลงาน 4 ปี ของกระรวงมหาดไทย 2552-2561 ด้วยตัวเอง 

แว่วว่า "ปลัดฉิ่ง" ขุดประเด็น/โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้อง แยกหน่วยงานไว้ชัด เป็นผลงานจาก 9 นโยบาย 31 โครงการ

เริ่มจาก ประเด็นแรก "แผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" ประกอบด้วย โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE),โครงการตลาดประชารัฐ ,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ,โครงการ OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ,โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

ประเด็นที่สอง "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัย" ประกอบด้วย การวางระบบบริหารจัดการสาธารณภัย ,การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย , กรณีตัวอย่างถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ,กรณีตัวอย่างพายุปาบึก

ประเด็นที่สาม "การพัฒนาผังเมืองที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน" ประกอบด้วย การวางผังเมือง ,การวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ "วางและจัดทำผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำ" , การวางผังโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ประเด็นที่สี่ "การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม" ประกอบด้วย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ , การพัฒนาคู คลอง สำคัญของกรุงเทพมหานคร/การแก้ไขปัญหาคลองลาดพร้าว/คลองเปรมประชากร/และคลองอื่นๆ

ประเด็นที่ห้า "การอำนวยความเป็นธรรมและความเสมอภาค" ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ,ศูนย์ดำรงธรรมที่ดิน ,การช่วยเหลือเกษตรกร (ควบคุมค่าเช่านา) , การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะอนุกรรมการจัดทีดิน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)/การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน

ประเด็นที่หก "ยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรองรับรัฐบาลดิจิทัล" ประกอบด้วย การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (Linkage Center),การจัดทำบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ด้วยระบบ Online ,ลดการใช้สำเนาเอกสาร (Zero Copy) ,นำเข้าข้อมูลแปลงรูปที่ดินของรัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัล ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนที่ดิน ด้วยระบบออนไลน์ (LandsMaps),ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map),พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล เช่น รับ/จ่ายเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอใช้ไฟฟ้า/ประปาผ่านแอฟฯ

ประเด็นที่เจ็ด "การพัฒนาเมืองและภูมิภาค" ประกอบด้วย แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค

ประเด็นที่แปด "การจัดระเบียบสังคม" ประกอบด้วย การจัดระเบียบหาบเร่/แผงลอย/วินมอเตอร์ไซต์/ชายหาด/โรงแรม ,การจัดระเบียบสถานบริการ ,การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ประเด็นที่เก้า "การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านที่ดิน" ประกอบด้วย การให้บริการด้านการรังวัดที่ดิน RTK ,การจัดการรังวัดวางผังแนวเขตการครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
 
คราวนี้มาดู "งบประมาณกระทรวงมหาดไทย" ตลอดสมัย "พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา" ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,196,277,380,000 บาท หรือราว 1.1 ล้านล้านบาท

ปี 2557 ได้งบ 333,145,150,100 บาท หรือราว 3.3 แสนล้านบาท แบ่งเป็น กรมการปกครอง 36,177,286,600 บาท ปภ. 5,656,399,900 บาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 237,912,334,300 บาท

ปี 2558 ได้งบ 340,171,626,300 บาท หรือราว 3.4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น กรมการปกครอง 36,446,573,400 บาท ปภ. 5,702,971,300 บาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 242,555,110,700 บาท

ปี 2559 ได้งบ 341,820,817,100 บาท หรือราว 3.4 แสนล้านบาท มากที่สุดในช่วง 4 ปีใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้ แบ่งเป็น กรมการปกครอง 37,320,298,600 บาท ปภ. 5,989,540,300 บาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 239,311,270,900 บาท

ปี 2560 ได้งบ 75,961,807,100 บาท หรือราว 7.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นงบตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จำนวน 73,624,831,600 บาท หรือราว 7.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น กรมการปกครอง 36,922,976,900 บาท ปภ. 5,761,622,900 บาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2,129,042,000 บาท และงบตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2560 อีก 2,336,975,500 บาท หรือราว 2.3 พันล้านบาท ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยกรมการปกครองได้รับเพิ่มเติม 24.5 ล้านบาท ปภ. ได้รับเพิ่มเติมอีก 83,378,600 บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เพิ่มเติมอีก 1,017,011,600 บาท นับว่าปี 2560 ได้รับงบน้อยที่สุดในช่วง 4 ปีใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี้

ปี 2561 ได้งบ 105,177,979,400 บาท หรือราว 1 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 73,302,210,400 บาท หรือราว 7.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น กรมการปกครอง 30,458,654,600 บาท 7,414,975,500 บาท ปภ. 1,462,453,000 บาท 4,229,964,000 บาท และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,296,787,000 บาท 762,445,000 บาท

และงบตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2561 อีก 31,875,769,000 บาท หรือราว 3.1 หมื่นล้านบาท ตามความจำเป็นของรัฐบาลที่ต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนรักษาทิศทางความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง และสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยกรมการปกครองได้รับเพิ่มเติม 2,547,650,800 บาท

ล่าสุด ปีงบ 2562 ได้รับจัดสรร 373,519 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นกว่า 17,000 ล้านบาท)

ขณะที่โครงการที่ถูกจับตามมากที่สุด "แผนแม่บทระดับชาติจัดการปัญหาขยะมูลฝอย (พ.ศ.2559-2564)"
 
ถูกยกให้เป็น “เมกะโปรเจกต์แสนล้าน”ด้วยมีการกำหนดวงเงินงบประมาณไว้ในแผนแม่บท ในช่วง 6 ปีไว้ทั้งสิ้น 1.78 แสนล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณของรัฐ 9.46 หมื่นล้านบาท และที่เอกชนลงทุนอีก 8.4 แสนล้านบาท

มีการกำหนดไว้ด้วยว่า แผนระยะสั้นในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 6.4 หมื่นล้านบาท และระยะยาว ปี 2560-64 รวมทั้งสิ้น 1.13 แสนล้านบาทเศษ ประกอบด้วย งบประมาณของรัฐ 6.2 หมื่นล้านบาท งบประมาณของภาคเอกชน 5.16 หมื่นล้านบาท

ที่น่าสนใจคือในส่วนของงบประมาณของภาครัฐอย่างเดียว ที่ปาเข้าไป 9.46 หมื่นล้านบาท หรือเฉียดแสนล้านบาท ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของงบประมาณองค์กรบริหารส่วนถิ่น (อปท.) และงบประมาณจังหวัด ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่

ปีที่ผ่านมา "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "4 ปี ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" 

มีข้อหนึ่งถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ พบว่า อันดับ 4 ร้อยละ 47.02 ระบุว่าเป็น "พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา" รมว.มหาดไทย** ผลงานกระทรวงมหาดไทย และ รมว.มหาดไทย ตลอดการทำงานมา 4 ปีเศษ ก่อนที่จะมีการแถลงผลงานในเดือน ก.พ.นี้.
กำลังโหลดความคิดเห็น...