xs
xsm
sm
md
lg

แผ่นดินของไทย ปัญหาของคนไทย (10) : เรื่องที่ 10.6 รัฐบาลประยุทธ์กับการเมืองไทย

เผยแพร่:   โดย: วีระศักดิ์ นาทะสิริ

ตอนที่ 1 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรเป็นวันใด

1.กล่าวนำ

เนื่องจากปีนี้ (2562) เป็นปีที่ประเทศไทยของเรากำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไป และจะเป็นปีที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 จึงมีผู้คาดการณ์กันว่า การเลือกตั้งทั่วไปคงจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ก.พ. -28 เม.ย. 2562 คือ การเลือกตั้งจะมีขึ้นก่อนวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจะขอตรวจสอบข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั่วไป และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้นำไปพิจารณาว่า วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมควรจะเป็นวันใด

2. ข้อมูลสำคัญที่ควรนำมาพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป

ในข้อนี้ผู้เขียนจะขอนำเสนอข้อมูลสำคัญที่คาดว่า จะมีผลกระทบต่อการกำหนดวันเลือกตั้ง ดังนี้

2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561

หลังจากที่มีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (หรือเรียกสั้นๆ ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และหลังจากครบกำหนด 90 วัน เป็นผลให้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2561

สำหรับ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. บทเฉพาะกาลมาตรา 171ได้ระบุว่า

“ในวาระเริ่มแรก ให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”

จากข้อความที่ระบุในบทเฉพาะกาล มาตรา 171 อาจพิจารณาได้เป็น 2 ประการ ดังนี้

ประการแรกรัฐบาล (ชุดปัจจุบัน) จะต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ นั่นก็คือ รัฐบาลจะต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในวันที่ 10 มี.ค. 2562

ประการที่สอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งต้องไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ นั่นหมายความว่า กกต.จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 9 พ.ค. 2562 (นับจากวันที่ 11 ธ.ค. 2561 ไปไม่เกิน 150 วันซึ่งก็คือ วันที่ 9 พ.ค. 2562)

2.2 กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

(1) ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)

รับสมัคร วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค. จับสลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค.

(2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รับสมัคร วันที่ 6-10 มี.ค. จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มี.ค. มอบตัว วันที่ 26 มี.ค.

สำหรับโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถม รับสมัครวันที่ 13-17 ก.พ. คัดเลือกวันที่ 23 ก.พ. ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 2 มี.ค. มอบตัววันที่ 3 มี.ค.

(3) มัธยมศึกษาปีที่ 1

ก. โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครวันที่ 23-27 มี.ค.สอบวันที่ 30 มี.ค. จับสลากในเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย.

ข. โรงเรียนทั่วไป รับสมัคร วันที่ 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. จับสลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี ) วันที่ 6 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย.

(4) ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4)

ก. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัคร วันที่ 23-27 ก.พ. สอบคัดเลือกวันที่ 10 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 14 มี.ค. รายงานตัว วันที่ 16 มี.ค. มอบตัว วันที่ 17 มี.ค.

ข. โรงเรียนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือกวันที่ 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 6 เม.ย. มอบตัว วันที่ 9 เม.ย.

ค.โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก 31 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 9 เม.ย.

สรุปก็คือ การรับสมัคร การสอบ และมอบตัวนักเรียนในทุกระดับ จะเสร็จสิ้นในวันที่ 9 เม.ย.2562

(สรุปข้อมูลจาก https://mgronline.com/qol/detail/9610000111997 ขอขอบคุณมา ณที่นี้ด้วย)

2.3 วันหยุดที่สำคัญในเดือนมกราคม - เมษายน 2562

(1) เดือนมกราคม

วันที่ 1 - วันขึ้นปีใหม่

วันที่ 12 - วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 16 - วันครู

(2) เดือนกุมภาพันธ์

วันที่19 - วันมาฆบูชา

(3) เดือนมีนาคม

ไม่มี

(4) เดือนเมษายน

วันที่ 6, 7 และ 8 - วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และหยุดชดเชย

วันที่ 13, 14, 15 และ 16 - วันสงกรานต์ และหยุดชดเชย

(5) เดือนพฤษภาคม

วันที่ 1 - วันแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 9 - วันพืชมงคล

วันที่ 18 - วันวิสาขบูชา

วันที่ 20 - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

2.4 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องจากได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ดังนี้

(1) วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

(2) วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์

(3) วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

(ข้อมูลมาจาก https://www.bbc.com/thai/thailand-46726958 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย)

3. ปัจจัยสำคัญที่ควรนำมาพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป

ในกรณีที่ไม่มีปัญหาใดๆ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และจากรัฐบาลจะพบว่ายังมีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ กกต.ควรนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปดังนี้

3.1 วันเลือกตั้งทั่วไปต้องมีขึ้นภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 (ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.บทเฉพาะกาล มาตรา 171)

3.2 ควรเป็นวันอาทิตย์ เพราะเป็นวันหยุดของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

3.3 วันเลือกตั้งจะต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน การกำหนดวันเลือกตั้งจึงไม่ควรกำหนดในช่วงวันเวลาที่กระชั้นเกินไปคือ น้อยกว่า 100 วัน หลังจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธ.ค. 2561 เพราะพรรคเล็กๆ โดยเฉพาะพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะเสียเปรียบ เนื่องจากจะไม่สามารถเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์พรรคให้เป็นที่รู้จักได้อย่างทั่วถึงเพราะมีเวลาแนะนำตัว (หาเสียง) น้อยเกินไป ดังนั้นถ้า กกต.กำหนดวันเลือกตั้งเร็วเกินไปพรรคที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ก็จะเสียเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ ที่จัดตั้งมานานแล้ว

3.4 ไม่ควรตรงกับวันสมัครสอบ สอบคัดเลือก และมอบตัวของนักเรียน และนิสิตนักศึกษาเพราะพ่อแม่ และผู้ปกครองส่วนใหญ่จะพานักเรียน นักศึกษา ไปสมัคร ไปสอบและรวมทั้งมอบตัว

3.5 ไม่ควรตรงกับวันหยุดสำคัญต่างๆ และรวมทั้งไม่ควรอยู่ในช่วงที่ใกล้กับวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนเกินไป

4. สรุป ความคิดเห็นในการพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป 2562

รูปภาพที่ 1ปฏิทิน พ.ศ. 2562

จากรูปภาพที่ 1 จะพบว่า

4.1 ในช่วงกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2562 จะเป็นช่วงเวลาของการสมัครสอบ สอบแข่งขันหรือจับสลาก และการมอบตัวนักเรียน ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์จะต้องยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษา จึงไม่เหมาะที่จัดการเลือกตั้งในทั้งสองเดือนนี้ (ดูข้อ 2.2 ประกอบ)

4.2 สำหรับในเดือนเมษายน ช่วงวันที่ 1 – 5 จะเป็นช่วงเวลาของการมอบตัวนักเรียน ต่อมาในวันที่ 6, 7 และ 8 จะเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และหยุดชดเชยถัดมาเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 จนถึงวันที่ 16 (ดูข้อ 2.4 ประกอบ)

ดังนั้นในเดือนเมษายน จึงยังมีวันอาทิตย์ที่ 21 และ28ที่ไม่ตรงกับวาระสำคัญใดๆ

4.3 ในเดือนพฤษภาคม ช่วงวันที่ 4, 5 และ 6 จะเป็นช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในความเห็นส่วนตัว ผู้เขียนอยากให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปภายหลังวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แต่เนื่องจากวันที่ 9 พ.ค.จะเป็นวันสุดท้ายที่ครบกำหนด 150 วัน (นับจากวันที่11 ธ.ค. 2561 ที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มีผลใช้บังคับ) การกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปจึงไม่ควรเลยไปจากวันที่ 9 พ.ค.นี้

สรุปแล้วถ้าคำนึงถึงรายละเอียดตามมาตรา 171 ของบทเฉพาะกาล ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561แล้วก็จะพบว่าวันเลือกตั้งทั่วไป 2562 ที่เหมาะสมควรจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 21 หรือวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 (ไม่ช้าและไม่เร็วจนทำให้พรรคการเมืองที่ตั้งใหม่เสียเปรียบพรรคการเมืองที่ตั้งมานานแล้ว นั่นเอง)

ท้ายบทความ

รูปภาพที่ 2 พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ (ท่านหว่าง) เจ้าอาวาส*

*https://mgronline.com/south/detail/9620000006416 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

เมื่อคืนวันที่ 18 ม.ค.ผู้เขียนได้รับรายงานข่าวจาก Manager Online ว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น.กลุ่มก่อการร้ายภาคใต้ไม่ทราบจำนวน ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงพระหลายรูปในวัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ 2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ทำให้พระสงฆ์มรณภาพ 4 รูป ดังนี้

1. พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ (ท่านหว่าง) เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี มรณภาพในที่เกิดเหตุ

2. พระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ (ท่านอู๊ด) มรณภาพในที่เกิดเหตุ

3. พระประเวศ สุขแก้ว (หลวงพ่อแดง) มรณภาพที่โรงพยาบาล

4. พระธนโชติ ชุมเลิศ (พระยาน) มรณภาพที่โรงพยาบาล


ผู้เขียนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ญาติ และมิตร ของพระสงฆ์ทั้ง 4 รูป และขอแสดงความอาลัยเป็นอย่างยิ่งในพระเดชพระคุณ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เมื่อวานนี้ (20 ม.ค. 2562) มีผู้อ่านท่านหนึ่งได้ส่งภาพไว้อาลัยท่านเจ้าอาวาสมาให้ผู้เขียน จึงขอส่งมาให้ผู้อ่านท่านอื่นๆ ได้ดูภาพบาตร (รูปภาพที่ 3) ที่มีรอยกระสุนปืนจากกลุ่มโจรก่อการร้ายโฉดชั่วที่มุ่งทำลายพระภิกษุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การลอบสังหารพระภิกษุไม่เพียงมุ่งที่จะทำลายศาสนาพุทธซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังทำลายขวัญของคนไทยให้เกิดความหวาดกลัว รู้สึกไม่ปลอดภัย เพื่อให้ย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนหมดสิ้นอีกด้วย

รูปภาพที่ 3 บาตรที่มีรอยกระสุนปืน

ในท้ายนี้ ผู้เขียนขอฝากความคิดเห็นไปยังรัฐบาล และทุกท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ว่า

ถ้าไม่ทำลายโจร รังโจร และผู้ที่สนับสนุนโจรให้หมดสิ้นไป การก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะไม่มีวันจบสิ้นไปอย่างแน่นอน– ว. นาทะสิริ
กำลังโหลดความคิดเห็น...