xs
xsm
sm
md
lg

เอกชนแฉ"แอร์พอร์ตลิงก์" ล้มประมูลประตูกั้นส่อขัดกม.จัดซื้อฯ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) เพื่อจัดหาและติดตั้งระบบประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบาน (half height)ใน 7 สถานี รวม 14 ชานชาลา วงเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งหลังจากได้เจรจาต่อรองราคา กับกิจการร่วมค้า เซี่ยงไฮ้ ยูซีอาร์ซี ไดนามิก ที่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ และมีสิทธิ์เสนอราคาเพียงรายเดียว วงเงินที่ 197 ล้านบาทแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 กิจการร่วมค้า เซี่ยงไฮ้ฯ ได้ยื่นหนังสือถึง นายวิสุทธิ์ จันมณี รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฐานะหัวหน้าหน่วยงาน) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด และ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำรุง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา พร้อมสำเนาถึง นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) ในฐานะที่ การรถไฟฯ มอบอำนาจให้จัดหาฯ นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) แอร์พอร์ตลิงก์ และ นายคณิทธิ์ สว่างวโรรส กรรมการ แอร์พอร์ตลิงก์ ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวการยกเลิกจัดซื้อระบบประตูกั้นชานชาลา รวมถึงสถานะงานจ้างจัดหา และติดตั้งฯดังล่าว ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใด ตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
พร้อมกับส่งเอกสารแนบประกอบหนังสือสอบถามดังกล่าวรวม 54 แผ่น ซึ่งมีทั้งข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์TOR ,หนังสือที่มีการขอต่อรองราคา,ระเบียบสำนักนายกฯ ,รวมถึงใบเสร็จรับเงินจำนวน 10 ล้านบาท
ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า เซี่ยงไฮ้ฯ สอบถามว่า ตามเนื้อหาในสือ ที่นายวิสุทธิ์ และ นายสุเทพ ให้สัมภาษณ์ เป็นจริงหรือไม่ , บริษัทรถไฟฟ้าร.ฟ.ท.ได้ดำเนินการประกวดราคา ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ด้วยความเคร่งครัด และถูกต้องตามกระบวนการ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน หรือไม่
โดยหนังสือ มีเนื้อหาว่าแอร์พอร์ตลิงก์ได้เปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.60 ขณะนี้ผ่านมากว่า 7 เดือน ทางแอร์พอร์ต ลิงก์ ยังพิจารณาไม่เสร็จ และไม่มีการแจ้งหรือสรุปใดๆ อย่างเป็นทางการ ว่าตกลงได้ตัวผู้รับจ้าง หรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวหากผู้บริหารแอร์พอร์ตลิงก์ ปฏิบัติหน้าที่ โดยละเว้นการดำเนินการในข้อ 10(4) ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อปี 49 กระบวนการจัดซื้อดังกล่าว ก็สมควรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่

กรณีข่าวบอร์ด วันที่ 15 พ.ย.60 มีมติให้ยกเลิกการประมูล เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว บอร์ด อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จัดซื้อปี 2549 ข้อใด หรือ พ.ร.บ.จัดซื้อใดในการลงมติ , ขณะที่นายวิสุทธิ์ ระบุว่า อยู่ในขั้นตอนทางกม. หมายความว่าอย่างไร , รวมถึงระบุว่า มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการประมูล ไม่อยากให้สื่อเป็นเครื่องมือนั้น นายวิสุทธิ์ ได้มีการตั้งกก.สอบสวนข้อเท็จจริง หรือไม่ ซึ่งข้อความดังกล่าว อาจทำให้เข้าใจผิด และทำให้กิจการร่วมค้า เซี่ยงไฮ้ฯเสียหาย ขณะที่ต่อมานายสุเทพ ให้ข้อมูลว่ายกเลิกประมูล เพราะต้องรอระบบของรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน มีความชัดเจนก่อน
ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า เซี่ยงไฮ้ฯขอให้แอร์พอร์ตลิงก์ชี้แจง เนื่องจากตามพ.ร.บ.จัดซื้อปี 49 อำนาจในการยกเลิก ต้องดำเนินการภายใต้ข้อ 10(4) เท่านั้น ไม่มีข้อใดระบุว่า ให้การยกเลิกต้องเสนอบอร์ดอนุมัติ การที่มีการเสนอบอร์ด จึงสอบถามว่า ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับใด ข้อใด
โดย กิจการร่วมค้า เซี่ยงไฮ้ฯ ได้รับแจ้งจากแอร์พอร์ตลิงก์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.60 เพื่อขอต่อรองราคา ครั้งที่ 2 จนเป็นที่เรียบร้อย เท่ากับ กรรมการประกวดราคาฯได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อฯ พ.ศ. 2549 ข้อ 9(4) และข้อยกเว้น ที่ กค กวพอ 0421.3/พ 0029 ลงวันที่ 27 ม.ค. 57 ข้อ 7(2) อนุมัติ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2549 กรณีดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว และข้อ 10(1)ใช่หรือไม่
เนื่องจาก ข้อยกเว้นที่ กค กวพอ 0421.3/พ0029 ข้อ 7(2) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2549 กรณีดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้น เพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว ตามระเบียบข้อ 9 (4) เมื่อถึงเวลาเริ่มเสนอราคา ตามข้อ 10(1) ปกติให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ยกเลิกการประกวดราคา แต่ถ้าคณะกรรมการประกาศราคาเห็นว่า มีเหตุสมควรจะดำเนินการต่อไป โดยไม่ยกเลิกประกวดราคาให้ ต่อรองราคา และเสนอหัวหน้าหนวยงานพิจารณา
ดังนั้น ขอให้แอร์พอร์ตลิงก์ ชี้แจงว่า เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาฯ มีมติรับราคาแล้วตามขั้นตอน ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน ตามข้อ 10(4) ซึ่ง เมื่อคณะกรรมการประกวดราคาเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาในวันทำการถัดไป และหากหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ ให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งผลต่อผู้เสนอราคาทราบ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นชอบ ภายใน 3 วัน ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งยกเลิกการประกวดราคา และแจ้งผู้เสนอราคาทราบ และรายงานให้ กวพ.อ. ทราบ โดยข้อ 10 (5) กรณีมีผู้มีสิทธิ์เสนอราคาไม่เห็นด้วย กับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน ให้อุทธรณ์ใน 30 วัน โดยระหว่างนี้ ให้ กวพ.อ.แจ้งหน่วยงาน ระงับการดำเนินการ ก่อนจนกว่า กวพ.อ. จะมีมติ
เอกชนระบุว่า มีเจ้าหน้าที่ แอร์พอร์ตลิงก์ โทรศัพท์แจ้งยกเลิก ประกวดราคา ซึ่ง เมื่อทวงถามหนังสือยกเลิกได้รับคำตอบว่า ไม่มี ซึ่งได้ส่ง อีเมล์ สอบถามไปยังแอร์พอร์ตลิงก์ อีกครั้ง แต่ไม่มีการตอบกลับ จึงเห็นว่าผิดปกติ และเป็นการดำเนินงานที่ละเว้น ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อปี 2549 ข้อ 10(4) และข้อ 10(5) อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังทำให้คู่ค้าของกิจการร่วมค้าฯในต่างประเทศสับสน ในเรื่องความโปร่งใสอย่างมาก ขณะที่ได้มีการวางเงินสด จำนวน 10 ล้านบาทไว้ค้ำประกัน ซึ่งยาวนานเกินจากประกาศ ทำให้สูญเสียโอกาสนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการอื่นๆ และยังมีภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ย 6% ต่อเดือน หรือ 6 แสนบาทต่อเดือน จากเงินต้น 10 ล้านบาท ซึ่งนับจากวันยื่นแบบ เมื่อ 29 มิ.ย. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 มีค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 3.6 ล้านบาท
สำหรับข้ออ้างที่ต้องรอรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน นั้น จากการตรวจสอบข้อมูล หากรถไฟความเร็วสูงใช้รุ่นตัวถังกว้างพิเศษ(Wide Body) กว้างประมาณ 3.20 เมตร
ปัจจุบันรถแอร์พอร์ตลิงก์ ตัวถังกว้าง 2.80 เมตร มีความต่างกัน 20-30 ซม. เป็นปัญหาระดับการออกแบบ ไม่ใช่นโยบาย หรือระบบ ซึ่งแก้ไขได้ ด้วยการปรับระยะติดตั้ง ถอยร่น ซึ่งในทางกายภาพ แอร์พอร์ตลิงก์ จะต้องเฉือนพื้นคอนกรีตชานชาลาเช่นกัน ส่วนกรณีอ้างการติดประตูกั้นที่ญี่ปุ่น อาจมีความคลาดเคลื่อน เพราะขณะนี้ ญี่ปุ่น กำลังเร่งติดตั้งประตูกั้นชานชาลา 882 สถานี ก่อนโตเกียวโอลิมปิกปี 2020 เนื่องจากผู้โดยสารพลัดตกราง ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขณะที่แอร์พอร์ตลิงก์ มีเหตุผู้โดยสารตกลงไปในราง ในปี 2560 ถึง 2 ครั้ง ซึ่งมีผู้เสียชีวิตด้วย และกำลังจะครบรอบ 1 ปีแล้ว ขณะที่ไม่มีผู้บริหารแอร์พอร์ต ลิงก์ แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เลย


กำลังโหลดความคิดเห็น...