xs
sm
md
lg

ปฏิรูปตำรวจลดบทบาท ‘ก.ตช.’ให้อำนาจนายกฯ ตั้งผบ.ตร.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ผู้จัดการรายวัน 360 - อนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เสนอปรับลดอำนาจ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เท่านั้น ไม่มีอำนาจคัดเลือกแต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจทำแทน

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ตช. ที่ยกร่างขึ้นมา มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน ส่วนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.กรรมการโดยตำแหน่ง คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ส่วนกรรมการประเภทที่ 2.คือ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ตามที่จะมีการแก้ไขใหม่ มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร. เป็นประธาน ขณะที่กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และมีผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้ ก.ตร. มีอำนาจพิจารณาคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ตามที่คนเดิมเสนอ รวมทั้งให้มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานหรือกำหนดการอื่นใดเพื่อคุ้มครองระบบคุณธรรม โดยมาตรการ การรักษาความเที่ยงธรรมในการแต่งตั้งและและโยกย้ายตำรวจนั้น ในร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนด ให้ก.ตร.ออกกฎ ก.ตร. และกำหนดหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจให้ชัดเจนแน่นอน

โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด ใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้ง ซึ่งต้องคำนึงถึงความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ ความรู้และความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ และไม่ตกอยู่ในอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจสูงขึ้นในหน่วยงานที่สังกัด ซึ่ง กฎ ก.ตร.นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

สำหรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ได้กำหนดว่าให้ ผบ.ตร. เสนอชื่อ จเรตำรวจแห่งชาติ หรือรอง ผบ.ตร. ไม่เกิน 3 คนแต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน เสนอ ก.ตร เพื่อให้เลือกเพียงหนึ่งคน แล้วเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย ให้ส่งคืนให้ ก.ตร. พิจารณาใหม่จากชื่อที่เหลือภายใน7วัน เพื่อเลือกเพียง หนึ่งคน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูล ส่วนในกรณีการแต่งตั้งนายตำรวจตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการให้ ผบ.ตร. ให้คัดเลือกรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจพิจารณาก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูล เว้นแต่การแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการ ให้นำความเห็นของผู้บัญชาการมาประกอบการพิจารณาด้วย

สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการทุกระดับมีคณะกรรมการพิจารณาทั้งระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและระดับกองบัญชาการ มีการกระจายอำนาจให้ผู้บัญชาการหน่วยที่มิได้สังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. ให้มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการลงมารวมทั้งการพิจารณาบำเหน็จความชอบเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้มีหลักประกันว่า ตำรวจจะได้รับการพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าครองชีพและเงินเดือนต่างๆอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...