xs
xsm
sm
md
lg

‘บิ๊กตู่’รู้ที่อยู่‘ปู’อุบไต๋รอหลังศาลตัดสินคดีวันนี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผู้จัดการรายวัน 360 - พระราชโองการโปรดเกล้าฯ "พ.ร.บ.ติดตามจับกุมผู้หลบหนีปล่อยชั่วคราวโดยศาล" แล้ว "บิ๊กตู่" เผยรู้ที่ซุกหัว "ยิ่งลักษณ์" แต่ยังอุบไต๋ ขอบอกหลังศาลตัดสินคดีวันนี้ (27 ก.ย.) ขอเวลาสอบ "บิ๊กตร." พาหนี หากพบผิด เจอโทษวินัย-อาญา ไม่ปฏิเสธนั่งนายกฯ ต่อ 5 ปีหลังเลือกตั้ง เตรียมการเยือนสหรัฐฯ พร้อม "สมคิด-บิ๊กป๊อก" ตามคำเชิญ "ทรัมป์" 2-4 ต.ค.นี้ ถกความมั่นคง เศรษฐกิจ สถานการณ์ภูมิภาค ประชุมเต็มคณะ คลังเดินหน้าตรวจสอบสินทรัพย์เพิ่ม เพื่อชดเชยความเสียหายจากโครงการจำนำข้าว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มเติมที่ยึดมาได้

วานนี้ (26ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.มาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยมาตรการกํากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพ.ร.บ.ขึ้นไว้ โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศในกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื้อหาของ พ.ร.บ.นี้ ระบุว่า ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย ศาลอาจมีคําสั่งแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย เว้นแต่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้หลบหนี หรือไปก่อภัยอันตรายหรือความเสียหายขึ้น โดยผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี ในกรณีที่ความปรากฏแก่ศาลว่า ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลเป็นผู้ยากไร้และไม่มีค่าพาหนะสําหรับการเดินทางไปศาล หรือเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนด ให้ศาลมีอํานาจสั่งจ่ายค่าพาหนะแก่ผู้นั้นได้ตามความจําเป็น

การขอรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือวันที่ได้รับแจ้งจากศาล และให้ศาลมีอํานาจสั่งจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของภารกิจและระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ ประกอบด้วย

เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา หรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลซึ่งหลบหนีและได้ส่งตัวต่อศาลแล้ว ให้ผู้แจ้งความนําจับมีสิทธิได้รับเงินสินบนและเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล

การขอรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล ให้ผู้แจ้งความนําจับ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จับยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นที่ได้ออกหมายปล่อยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ส่งตัวผู้ต้องหา หรือจําเลยต่อศาล โดยผู้ร้องต้องแสดงพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่า ตนเองเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และหากศาลพิจารณาเห็นว่าคําร้องนั้นฟังได้ ให้ศาลมีอํานาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนําจับ หรือเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความยากง่ายในการติดตามจับกุมผู้ต้องหา หรือจําเลยนั้น

หลักเกณฑ์และอัตราในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลให้เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ เงินสินบน และเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับตามพ.ร.บ.นี้ ให้เบิกจ่าย จากเงินค่าปรับ ตามคําพิพากษาในคดีอาญา ก่อนนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ โดยที่มีผู้ต้องหา หรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลหลบหนีไป ทําให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า ส่งผลกระทบต่อนโยบายในการป้องปรามอาชญากรรม สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ การไม่มีเจ้าพนักงานกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกําหนดเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้เมื่อเกิดการหลบหนีก็ไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยเหล่านั้นกลับมาดําเนินคดี ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดมาตรการกํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว และการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยที่หลบหนี รวมทั้งการนําเงินค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในมาตรการดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพ.ร.บ.นี้

**"บิ๊กตู่" รู้แล้ว "ยิ่งลักษณ์" อยู่ไหน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงสถานการณ์ก่อนการตัดสินคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ว่า สถานการณ์ในวันนี้ (27ก.ย.) ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก ถ้าเรามองว่าวันนี้ก็เหมือนกันวันอื่นๆที่ มีการตัดสินคดีทุกคดี ซึ่งมีทั้งคดีเล็กและคดีใหญ่ ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ตัดสิน และการตัดสินก็ยังไม่รู้ล่วงหน้า เพราะผู้พิพากษาทั้งหมดจะมาเจอกันในตอนเช้า เพื่อเรียบเรียงคำตัดสินใหม่ เพื่อรวบรวมสรุปเป็นคำตัดสินของคณะผู้พิพากษา

ผู้สื่อข่าวถามว่า สังคมสงสัยตำรวจที่พา น.ส.ยิ่งลักษณ์หนี เหตุใดจึงไม่มีความผิด พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "ไม่ใช่ ต้องดูมันมี 2 กรณี เขาอาจจะพูดเหมารวมหรือไม่ ผมไม่รู้และไม่ได้แก้ตัว ประเด็นแรกคือการใช้รถผิด มันผิดหรือไม่ เขาก็ชี้แจงว่า มารถได้ทีหลัง ทางกล้องเห็นชัดเจน แต่ไม่เห็นหน้า ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เขียนไปในเรื่องกฎหมาย ป.วิอาญา เขียนไว้ว่า หากตรวจสอบแล้วรถคันนี้ผิดกฎหมาย คราวนี้จะผิดในเรื่องของการใช้รถ แต่หากหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ ซึ่ง ม. 29 เขียนไว้ มองทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าจะไปช่วย มันช่วยไม่ได้หรอก ประเด็นที่สองคือการพาออก ต้องดูว่าผิดกฎหมาย ป.วิอาญา ตรงไหน ถ้าพาออกไปจริง พาออกไปตั้งแต่เมื่อไร มีหมายจับเมื่อไร อะไรทำนองนี้ โทษทางวินัยก็มีอยู่ด้วย ถ้าไปช่วยเหลือจริงๆ ก็จะมีคดีอาญาด้วย ก็ให้เวลาหน่อย เดี๋ยวถ้ารู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน ซึ่งตอนนี้ก็พอรู้ แต่ผมยังพูดไม่ได้ ขอให้พ้นวันที่ 27 ก.ย.ไปก่อน"

เมื่อถามย้ำว่า ตอนนี้ทราบความคืบหน้าของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ แล้วหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "บอกแล้วว่ารู้ แต่ยังไม่บอก หลังวันที่ 27 ก.ย. ผมถึงจะบอกว่าอยู่ไหน"

เมื่อถามว่า แสดงว่าประเทศปลายทางแจ้งกลับมาแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ยัง เขาจะแจ้งอะไร มีใครเขาจะแจ้ง แต่สายลับตนก็มี เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขอลี้ภัยไปประเทศใด พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่มี จะไปลี้ภัยเรื่องอะไร ภัยอะไรหรือ ภัยการเมือง การเมืองที่ไหน คดีอยู่ในศาล ตอนนี้ยังไม่รู้ เพราะเขายังไม่ได้ลี้ภัยเลย สื่อก็เขียนกันเอง ว่าเขาจะลี้ภัย มันจะลี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้พอรู้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ พำนักอยู่ประเทศไหน แต่ต้องขอให้เขายืนยันอีกสักหน่อย อย่าเพิ่งไปพูดก่อน

** ไม่ปฏิเสธนั่งนายกฯอีก 5 ปี
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในแง่การดำเนินการเรื่องพาสปอร์ตจะมีแนวทางอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ก็ต้องดูว่าผิดถูกหรือไม่ก่อน ศาลตัดสินว่าอย่างไร ถ้าตัดสินผิดก็เป็นผู้ต้องหา ถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ทำได้ ซึ่งเป็นเรื่องหลักเกณฑ์ของกระทรวงการต่างประเทศ ทุกอย่างมีกติกาหมด อย่าไปผลีผลาม ทำส่งเดชตามใจชอบ มันไม่ได้ นี่คือการให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

เมื่อถามว่าจะทำงานต่ออีก 5 ปี ไหวหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า จะให้เป็นอะไรหรือ เมื่อถามว่า หากประชาชนต้องการให้เป็นนายกฯ ต่ออีก 5 ปี ท่านจะเอาด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า แล้วจะต้องมาเป็นได้ยังไง รัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่หรือ รัฐธรรมนูญเขียนไว้ เมื่อถามว่าท่านจะลงเลือกตั้งด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ไม่ลง” จากนั้นผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ถ้าไม่ลงเลือกตั้ง แล้วจะมาแบบไม่เลือกตั้ง หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า“ไม่รู้”

*** "บิ๊กตู่" เยือนสหรัฐ 2 - 4 ต.ค.นี้
พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค.60 ตามคำเชิญของ นายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของไทยร่วมเดินทาง อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ และพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เป็นการตอบรับตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรี ระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งผู้นำทั้งสองจะได้มีการหารือในประเด็นความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนแล้ว ยังจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ในระดับภูมิภาคด้วย

*** "ศานิตย์"เตรียมการรักษาความปลอดภัย
ด้านพล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำรวจพื้นที่บริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อตรวจดูความพร้อมการรักษาความปลอดภัย ในวันนี้ (27 ก.ย.) โดยมีนายไพโรจน์ โปเล็ม เลขานุการศาลฎีกาฯ กำหนดพื้นที่การรักษาความปลอดภัยที่ศาลได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย

"ต้องเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ ไม่ว่ามวลชนจะมามาก น้อย หรือไม่มา ต้องทำให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ไม่กระทบเขตอำนาจศาล เรามีนโยบายให้ทุกอย่างมีความเรียบร้อย โดยได้กำหนดเขตจากการหารือกับทางศาล จะมีแผงกั้นกำหนดเขตไว้ ไม่ให้ประชิดตัวอาคารศาล แต่ขยับเข้ามาด้านในนิดหน่อย ไม่เหมือนกับเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่จัดพื้นที่ให้มวลชนอยู่ด้านนอก" พล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวและว่า กำลังเจ้าหน้าที่ ที่วางไว้เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋ว คือมีประสิทธิภาพพร้อมรับทุกสถานการณ์ ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะมาหรือไม่ ก็เหมือนทุกคนคิด ถ้าจะมาก็ได้ เตรียมแผนรองรับไว้ทุกกรณี

*** คลังตามยึดทรัพย์ทรัพย์ "ยิ่งลักษณ์" เพิ่ม
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าตรวจสอบทรัพย์สินของนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อชดใช้ความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม พร้อมทั้งดำเนินการถ่ายรูปทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป โดยถึงปัจจุบันมีทรัพย์สินที่สามารถยึดมาได้เพิ่มเติมอีก แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยมูลค่าได้ในขณะนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...