xs
xsm
sm
md
lg

โพลห่วง”คสช.-รัฐบาล” แก้ปัญหาศก.ไม่กระเตื้อง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จากที่คสช.ทำงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นเวลาเกือบ 8 เดือนแล้ว และรัฐบาลก็ทำงานมาได้ประมาณ 4 เดือน ซึ่งประชาชนมีความเป็นห่วงว่าการเข้าสู่ปี 2558 นี้ ทั้ง คสช.และรัฐบาล จะสามารถดำเนินงานได้ตามโรดแมป ที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ โดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจ และการร่างรัฐธรรมนูญ ที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,537 คน ระหว่างวันที่ 12 - 17 ม.ค.58 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนชื่นชอบและชื่นชม การทำงานของคสช.และรัฐบาล เรื่องใดบ้าง อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ89.11% อันดับ 2 ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนยาง จ่ายเงินจำนำข้าว 80.85% อันดับ 3 นโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นเงินเดือน ลดราคาน้ำมัน 76.81% อันดับ 4 บ้านเมืองสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมคืนความสุขเสริมสร้างความปรองดอง74.80% อันดับ 5 การจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด อบายมุข และผู้มีอิทธิพล71.77%
2. ประชาชนเป็นห่วง การทำงานของ คสช.และรัฐบาล เรื่องใดบ้าง อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ค่าครองชีพสูง 81.50% อันดับ 2 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 75.28% อันดับ 3อาจทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง มีปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับความร่วมมือ 68.75% อันดับ 4 ความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนต่อการทำงาน คลื่นใต้น้ำ กลุ่มที่เห็นต่าง 61.90% อันดับ 5 การใช้งบประมาณจำนวนมาก ความโปร่งใสของโครงการต่างๆ 59.48%
3. เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนอยากให้ คสช.และรัฐบาล เร่งดำเนินงานในขณะนี้ มีเรื่องอะไรบ้าง อันดับ 1กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพแพง ควบคุมราคาสินค้า 91.53% อันดับ 2ช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าว ราคายาง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ 84.27% อันดับ 3 แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 83.47% อันดับ 4 ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ77.62% อันดับ 5 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย 64.31%
นอกจากนี้ สวนดุสิตโพล ยังได้สำรวจถึงเรื่องการท่องเที่ยว หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558”เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของไทยให้ดีขึ้น พบว่า
ปัญหาการท่องเที่ยวของไทยที่ผ่านมา ที่ทำให้ประชาชนเป็นห่วงหรือกังวล อันดับ 1 ความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ฆาตกรรม ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย 87.93% อันดับ 2 สถานการณ์ความไม่สงบของบ้านเมือง ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 86.64% อันดับ 3 ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ ขายสินค้า คิดค่าบริการแพง 80.60% อันดับ 4 การบุกรุกป่าไม้ ที่ดิน ชายหาด ทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเสื่อมโทรม 68.10% อันดับ 5 จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 65.95%
ส่วนคำถามที่ว่า ประชาชนคิดอย่างไร จากที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย และได้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยเป็นงานแรกในปีนี้ ระหว่างวันที่ 14-18 ม.ค. ที่สวนลุมพินี เพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้สัมผัสการท่องเที่ยวในแบบวิถีไทย และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
อันดับ 1 เป็นนโยบายที่ดี ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 79.31% อันดับ 2 อยากให้จัดงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 74.14% อันดับ 3 ทำให้คนไทยและต่างชาติได้เห็นถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย 69.40% อันดับ 4 ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในประเทศให้ดีขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ 63.79% และอันดับ 5 ควรมีการติดตามประเมินผล ดูการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน 61.21%
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยได้มากน้อยเพียงใดนั้น อันดับ 1 เห็นว่า ช่วยได้มาก 63.80% เพราะ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว จุดเด่นของแต่ละภาค ช่วยกระจายรายได้ ฯลฯ อันดับ 2 ช่วยได้บ้าง 33.62% เพราะ เป็นเพียงการจัดงานระยะสั้น แต่ก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มคึกคัก ฯลฯ อันดับ 3 ไม่น่าจะช่วยได้ 2.58% เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ยังคาดการณ์ไม่ได้ ต้องรอดูแนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวสักระยะ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ฯลฯ
จากคำกล่าวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้คนไทยขายรอยยิ้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของคนไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ อันดับ 1 เห็นด้วย 97.84% เพราะ การยิ้มเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด แสดงความเป็นมิตร ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกดี สุขใจ ฯลฯ อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 2.16 % เพราะ การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ ควรพัฒนาทุกด้านพร้อมๆกัน ทั้งการบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัย ฯลฯ
สุดท้ายกับคำถามที่ว่า ประชาชนคิดว่า วิธีการที่จะช่วยหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ประสบความสำเร็จ ควรทำอย่างไร อันดับ 1 เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง 81.90% อันดับ 2 พัฒนาสินค้า บริการ และการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ไม่เอารัดเอาเปรียบ 78.88% อันดับ 3 ทุกคนต้องช่วยกัน เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว 75.86% อันดับ 4 รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนการท่องเที่ยว 73.71% และอันดับ 5 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามน่าท่องเที่ยวอยู่เสมอ 70.26%
กำลังโหลดความคิดเห็น...