xs
xsm
sm
md
lg

แน่วแน่! สร้างปัจจัยกำหนดใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้น

เผยแพร่:   โดย: สันติ ตั้งรพีพากร

ณ วันนี้ ความจริงหรือ “สัจธรรม” กำลังบอกเราว่า ประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อก้าวไปสู่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินไปในกรอบกำหนดของลักษณะยุคสมัย ตามสภาพความเป็นจริงของประเทศไทย และตามความเรียกร้องต้องการของประชาชน

นี่คือภาพใหญ่ล่าสุดของประเทศไทยที่เรามองเห็น กำหนดให้เรามีทัศนะว่า

1. บนพื้นฐานดังกล่าว ผู้ใดพยายามเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยความรุนแรง ด้วยการปฏิวัติโค่นล้มระบอบการปกครองที่เป็นอยู่ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์อันใด ก็จะประสบกับความพ่ายแพ้

2. บนพื้นฐานดังกล่าว ผู้ใดพยายามขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์อันใด ถึงที่สุดแล้วก็จะโดดเดี่ยว เหี่ยวแห้ง “หมดสภาพ” ต้องหลีกทางให้แก่กงล้อประวัติศาสตร์


คำอธิบายของเราหลังจากนี้ก็คือ ทั้งหมดของเหตุปัจจัยที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ได้นำมาอ้างอิงไว้ในตอนต้นนั้น ได้กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะต้องมีประชาชนแสดงบทบาทเป็น “เจ้าภาพ” ภายใต้แนวคิดชี้นำที่ถูกต้อง ดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยการขจัด “ปัญหา ปมเงื่อน” ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่นๆ ต่อไป

“ปัญหาปมเงือน” ที่จะต้องขจัดให้หมดไปก็คือ “ปัญหาทางการเมือง” ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาก้าวหน้าของประเทศไทยมาโดยตลอด

“ปัญหาทางการเมือง”ที่ว่า ก็คือการเมืองฉ้อฉล นักการเมืองใช้อำนาจสนองประโยชน์ส่วนตน

เนื้อหาการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเก่าที่ฉ้อฉล เป็นการเมืองใหม่ที่สะอาด ซื่อๆ ตรงๆ

นัยของการเปลี่ยนแปลง คือเปลี่ยนจากการเมืองกลุ่มทุนที่มีลักษณะของทุนนิยมสามานย์เป็นการเมืองประชาชน

การเปลี่ยนแปลงนี้ จักดำเนินไปภายในกรอบกำหนดของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่ต้นจนปลาย

ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ได้กำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ให้ต้องเป็นแบบสันติวิธี สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการสร้างอำนาจประชาชน ให้เป็น “อำนาจกำหนดใหม่” อาศัยความตื่นตัวของประชาชนเป็นช่องทางหลักนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งในช่วงก่อนและหลังการเอาชนะอำนาจกลุ่มทุน (ทุนนิยมสามานย์) ซึ่งเป็น “อำนาจกำหนดเก่า”

ดังนั้น ภารกิจพื้นฐานของขบวนการการเมืองภาคประชาชนฯ ในฐานะ “เจ้าภาพ” จึงอยู่ที่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่อำนาจกำหนดใหม่ ดำเนินการต่อสู้ เอาชนะอำนาจกำหนดเก่า ในทุกๆด้าน ในทุกขั้นตอนของการต่อสู้ จนกระทั่งเอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จในที่สุด

ในขั้นตอนปัจจุบัน สิ่งที่ต้องสร้างหลักๆ ก็คือ การสร้าง “เครื่องมือ” ทางยุทธศาสตร์ให้เข้มแข็งทรงพลานุภาพ เช่น เอเอสทีวี พรรคการเมืองใหม่ และมหาวิทยาลัยราชดำเนิน (ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อตั้ง) ภายในกรอบแนวคิดพื้นฐานการสร้างปัจจัยกำหนดใหม่ ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอออกมาเป็น “ทฤษฎี 3 สร้าง”

ดังจะขอสาธยายไว้เป็นเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ตามความเข้าใจของผู้เขียน ภาพใหญ่เฉพาะหน้า หรือภาพใหญ่ในขั้นตอนปัจจุบัน กำหนดภารกิจเฉพาะหน้าให้เราเร่งทำให้สำเร็จ เป็นตัวเป็นตนหลักๆ ก็คือ

1. สร้าง “สมอง”-องค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ปรัชญาการเมืองใหม่

2. สร้าง “กาย”-องคาพยพทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง เช่น เอเอสทีวี พรรคการเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยราชดำเนิน เป็นต้น

3. สร้าง “เซลล์”-คนการเมืองใหม่ ที่มีความเป็น “ผู้ปฏิบัติที่ตื่นรู้” ที่มีอุดมการณ์ชัดเจน(อุดมการณ์การเมืองใหม่) มีจิตใจสูงส่ง (ซื่อสัตย์ เสียสละ กล้าหาญ) และคิดเป็น ทำงานเป็น


ทั้งนี้ การสร้างคนหรือ “เซลล์” คือหัวใจของทฤษฎี 3 สร้าง ในปัจจุบันอยู่ในขั้นที่ต้องสร้างคนการเมืองใหม่ให้ “คิดเป็น ทำงานเป็น”

การคิดเป็น เบื้องต้นก็คือการมองเห็นภาพใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าถึงปมปัญหา เข้าถึงตัว“อำนาจกำหนด” ความเป็นไปของสิ่ง มองเห็นช่องทางการแก้ไขปัญหา การพลิกเปลี่ยนอำนาจกำหนด จาก “เก่า” เป็น “ใหม่” เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่ง ซึ่งก็คือประเทศไทย

การทำงานเป็น เบื้องต้นก็คือการสามารถสร้างปัจจัยกำหนดสำคัญๆ (ความคิดทฤษฎี/สมอง, องค์กร/เครื่องมือ/องคาพยพ/กาย, และคน/เซลล์) ให้แก่ขบวนการฯ ภาคประชาชน เสริมเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่อำนาจกำหนดใหม่ ในการต่อสู้เอาชนะอำนาจกำหนดเก่า

ขอย้ำอีกที การมองเห็นภาพใหญ่อย่างถูกต้อง การเข้าถึงเหตุปัจจัยหรือตัวแปรหลักที่กำหนดคุณลักษณะของสิ่ง จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวคิดแนวทางจัดการปัญหา แก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นหลักประกันเบื้องต้นของความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจสำคัญๆ

เรื่องนี้จำเป็นมาก บทเรียนในอดีตจำนวนมากได้สอนเราไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีทั้ง “เปลี่ยนจริง” และ “เปลี่ยนไม่จริง” ขึ้นอยู่กับ “ปัจจัยชี้ขาด” ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งทางด้านภววิสัยและอัตวิสัย

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย โดยกลุ่มทหารหรือกลุ่มทุน ไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

ตัวอย่างในต่างประเทศ ที่เด่นชัดก็เช่นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในฟิลิปปินส์โดย “พลังสีเหลือง” แม้จะมีขบวนการการเมืองภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างกว้างขวาง สามารถขับไล่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินันด์ มาร์กอสลงจากอำนาจ แต่เพราะประชาชนไม่ได้เป็น “เจ้าภาพ” ขาดความคิดทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้อง ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็น “อำนาจกำหนด”ได้ การนำจึงตกอยู่ในมือของผู้นำทางศาสนาและกลุ่มนักการเมืองในค่ายผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลง อำนาจกำหนดจึงยังวนเวียนอยู่ในมือกลุ่มทุนใหญ่ที่อิงอยู่กับทุนโลก อำนาจประชาชนไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นอำนาจกำหนดแต่ประการใด

ฉันใดฉันนั้น โอบามาก็ไม่ได้ทำให้สหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงจริง รัฐบาลพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น ก็ไม่ได้ทำให้ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงจริง

ฉันใดฉันนั้น (อนุมานได้ว่า) พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่สามารถนำประเทศไทยก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

บทเรียนในอดีตทั้งในและต่างประเทศสอนให้เรารู้ว่า ทั้งหลายทั้งปวง ต้องรวมศูนย์สร้างอำนาจประชาชน ให้เป็น “อำนาจกำหนดใหม่” แสดงบทบาทเป็น “ปัจจัยกำหนด” ให้ทุกฝ่ายที่เห็นด้วย และสนับสนุน ด้วยความต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางการเมือง ล้างการเมืองเก่า สร้างการเมืองใหม่

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในห้วงระยะเวลาเฉพาะหน้านี้ ภารกิจสำคัญที่เราจำเป็นต้องร่วมกันสร้างขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างอำนาจกำหนดใหม่ให้แข็งแกร่ง จึงหนีไม่พ้นเรื่อง “ทฤษฎี 3 สร้าง” อันได้แก่

1. สร้างความคิดทฤษฎีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาวะเป็นจริงและกฎเกณฑ์พัฒนาการสังคมไทยในบริบทยุคสมัยของสังคมโลกในปัจจุบัน ที่จะนำพาขบวนการการเมืองภาคประชาชนเข้าถึง “สัจธรรม” ยึดมั่นในสัจธรรม ดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง “ถูกทาง” และอย่าง “ยั่งยืน” (ทฤษฎีการเมืองใหม่/ปรัชญาการเมืองใหม่/ปัญญาแกนการเมืองใหม่) – สร้างสมอง

2. สร้างองคาพยพที่แข็งแกร่ง ทรงอานุภาพ ทรงประสิทธิภาพ-เอเอสทีวี พรรคการเมืองใหม่ มหาวิทยาลัยราชดำเนิน ฯลฯ– สร้าง “กาย”

3. สร้างคนการเมืองใหม่ ที่ตื่นรู้ “หูตาสว่าง” ยืนหยัดอยู่ในท่ามกลางการเคลื่อนไหวปฏิบัติด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์ เสียสละ กล้าหาญ และ “คิดเป็น ทำงานเป็น” – สร้างเซลล์

กำลังโหลดความคิดเห็น...