xs
xsm
sm
md
lg

รับ-ไม่รับรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่:   โดย: สุวัฒน์ ทองธนากุล

.
ยิ่งใกล้วันเปิดให้ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่อยากให้มีการ ็รับิ และฝ่ายที่รณรงค์ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญจะยิ่งคึกคัก

ก็เป็นสิทธิ์ที่จะมีการแสดงออกทั้งฝ่ายที่สนับสนุน โดยเฉพาะกรรมาธิการยกร่างของสภาร่างรัฐธรรมนูญ

หรือจะเป็นฝ่ายไม่เห็นด้วย ที่เป็นความบริสุทธิ์ใจ หากพบว่ามีประเด็นที่เลวร้ายอันอาจก่อความเสียหายร้ายแรงในอนาคต

แต่ประเภทที่เตรียมต่อต้านตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จ ด้วยการตั้งหน้าปฏิเสธการมีส่วนร่วมและไม่ยอมรับรู้ ขอ็ไม่ร่วม ไม่ร่าง ไม่รับิ และ ็ไม่อ่านิ ด้วยก็แย่หน่อย

กลุ่มนักวิชาการที่ติดยึดมุมมองแบบตะวันตกว่า การรัฐประหารล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง แสดงว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ย่อมเป็นเผด็จการ

ดังนั้นสิ่งที่ตามมาหลังการยึดอำนาจ 19 กันยายน 2549 ทั้ง คมช. - รัฐบาล และร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ก็ถูกเหมารวมว่าเป็นผลผลิตของการรัฐประหาร ที่ต้องต่อต้าน

โดยไม่สนใจว่ารัฐบาลทักษิณที่ล้มไปนั้น ใช้อำนาจเงินและอำนาจการเมือง ทำให้ชนะการเลือกตั้ง และเมื่อมาปกครองประเทศ ก็ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม จนรัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ได้ร่างมาอย่างดีถูกย่ำยีจนหมดความหมาย

คนที่ติดหลักการแบบ “เถรตรง” โดยไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงก็เลยยอมเป็นแนวร่วมกับกลุ่มรับใช้ทักษิณที่รับเงินมาเคลื่อนไหวโจมตี คมช. และพยายามรณรงค์ให้ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ว่า สังคมไทยไม่ยอมรับ คมช. โดยหวังว่าจะมีผลถึงการดำเนินคดีต่างๆ ต่อครอบครัวคุณทักษิณ

แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายทักษิณ

ก็เพราะคณะรัฐประหารที่เข้ามาล้มรัฐบาลทักษิณเพื่อหยุดยั้งภาวะวิกฤต และยังให้มีเสรีภาพปกติ แม้แต่ยอมให้มีการชุมนุมต้าน ซึ่งในยุครัฐบาลทักษิณจะใช้อำนาจอิทธิพลขัดขวาง

ถึงขนาดว่ากำหนดให้มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งไม่มีใครเขาทำ เพราะย่อมจะมีบางมาตราที่บางคน บางกลุ่มอาจไม่ชอบ และมีโอกาสถูกคว่ำได้

ขณะนี้เริ่มมีการจัดส่งร่างรัฐธรรมนูญไปยังประชาชน และมีการเผยแพร่สาระสำคัญผ่านทางสื่อมวลชน รวมทั้งแผ่นพับที่แจกจ่ายไปตามช่องทางต่างๆ แล้ว

เอาละ! ไหนๆ ก็มีกติกามาขอความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ไปออกเสียง ็รับิ หรือ ็ไม่รับิ ก็ควรศึกษาพิจารณาให้ถ่องแท้ เพราะจะเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศต่อไป

หากบอกว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นฉบับที่ดี เพราะประชาชนมีส่วนร่วมร่างเป็นครั้งแรก แล้วถ้าเนื้อหาโดยรวมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 แก้ไขจุดอ่อนต่างๆ ให้ดีขึ้น ประชาชนจะเห็นด้วยไหม

สาระสำคัญที่มุ่งแก้ปัญหาใน 4 แนวทาง ได้แก่

1. คุ้มครอง ส่งเสริม ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ เช่น

* คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกละเมิด
* สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ห้ามสั่งปิดกิจการ ห้ามแทรกแซง
* ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน เพื่อป้องกันการใช้สื่อ เพื่อประโยชน์ตัวเอง
* ประชาชน 5 หมื่นคน เข้าชื่อเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้
* ประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย โดยใช้เพียง 1 หมื่นชื่อ (เดิมต้องใช้ 5 หมื่นชื่อ)
* ประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
* ชุมชนมีสิทธิฟ้องศาล ในกรณีถูกละเมิด
* คุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ
* การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่ห้ามมิให้สาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน อยู่ในการผูกขาดของเอกชน

2. ลดการผูกขาดอำนาจรัฐและเพิ่มอำนาจประชาชน เช่น

* ประชาชนและชุมชนมีอำนาจฟ้องร้องรัฐที่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมได้
* ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง ใช้ 2 หมื่นชื่อ (ลดจาก 5 หมื่นชื่อ)
* ส.ส. เป็นอิสระจากการครอบงำของพรรคการเมือง ใช้การตั้งกระทู้ถามการอภิปราย และการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

3. ทำให้การเมืองโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม เช่น

* กำหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และมีบทลงโทษ ขั้นร้ายแรงนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง

4. ทำให้องค์กรตรวจสอบมีอิสระ เข้มแข็ง และทำงานมีประสิทธิภาพ เช่น

* ปรับปรุงระบบการสรรหา
* ปรับปรุงอำนาจหน้าที่
* มีระบบการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

จะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 มีจุดเด่นที่แก้จุดอ่อนฉบับ 2540 ที่น่าจะรับได้ ส่วนบางจุดที่ไม่พอใจ ก็ยังมีโอกาสแก้ในรัฐสภาต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...