xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอที ย้ำทำตามหน้าที่ โครงการ USO เสร็จไปกว่า 98% แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีโอที ย้ำทำทุกโครงการตามบทบาทและหน้าที่เต็มที่เพื่อประชาชน โดยความคืบหน้าของโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) หรือโครงการเน็ตชายขอบ ของสำนักงาน กสทช.แล้วเสร็จกว่า 98%

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ USO ซึ่ง ทีโอที ชนะการประมูล ประกอบด้วย การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ภาคเหนือ 1 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ภาคเหนือ 2 และการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารศูนย์ USO NET จำนวน 391 แห่ง

โดยในส่วนของการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งหมด ทีโอที ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 98% และอยู่ระหว่าง กสทช.ตรวจรับ ส่วนอีก 2% ของโครงการ ทีโอที อยู่ระหว่างการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำแผนระยะเวลาการส่งมอบงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อาคารศูนย์ USO NET จำนวน 391 แห่งนั้น ทีโอที จะสามารถดำเนินการ ได้ 329 แห่ง ส่วนที่เหลือ 62 แห่ง ทีโอที อยู่ระหว่างการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ส่งแผนงาน การส่งมอบทั้งหมดแก่ทาง กสทช.เรียบร้อยแล้ว

โครงการ USO เป็นโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ช่วยสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ และช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านในการสร้างทั้งอาชีพ รายได้และการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการ ทีโอที และฝ่ายบริหารของ ทีโอที ได้มีติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านเพื่อให้งานโครงการเน็ตชายขอบ สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

ที่ผ่านมาคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้กระจายกำลังลงพื้นที่ที่ติดตั้งอาคารศูนย์ USO Net ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง รวมกว่า 36 จังหวัด “ทีโอที ทำทุกโครงการตามบทบาทและหน้าที่เต็มที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มประสิทธิภาพทุกโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยนิ่งนอนใจในการเร่งติดตั้งและส่งมอบงานตามโครงการมาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน” ดร.มนต์ชัยกล่าว

นายมนต์ชัย เปิดเผยเพิ่มเติมถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการต่ออายุสัญญาจ้าง ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้าง 15 พฤศจิกายน 2562 นั้น ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับทราบ หรือการประสานงานในเรื่องการต่ออายุสัญญาจ้างแต่อย่างใด

ทาง บมจ.ทีโอที ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่อง การจ้างและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำแหน่ง โดยตามขั้นตอนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีของผมใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสรรหา ประมาณ 4 เดือน

นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 กำหนดว่าการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง เพราะเห็นว่าผู้บริหารเดิมมีผลการทำงานดีมีประสิทธิภาพ และการจ้างผู้บริหารเดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์ ให้เสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยไม่ต้องดำเนินกระบวนการสรรหา แต่จะจ้างเกิน 2 คราวติดต่อกันไม่ได้ และผู้บริหารจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ และหากมีการต่ออายุสัญญาจริง ในกรณีของผมก็จะต่อได้เพียง 1 ปีกว่า ๆ ไม่ใช่ต่อ 4 ปี อย่างที่เป็นข่าว ซึ่งที่ผ่านมา ทีโอที ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดมา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...