xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอทีเปิดโครงการ TOT Young Club ชุมชนนาหัวบ่อ จ.สกลนคร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีโอที พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่าย เปิดชุมชนใหม่ต่อเนื่อง 'โครงการ TOT Young Club'ชุมชนนาหัวบ่อ จ.สกลนคร

ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานบอร์ดทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ ระหว่าง ทีโอที เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ มีนายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที, นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีโอที ,นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ กล่าวว่า บอร์ดทีโอที ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไปทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในปีนี้ บอร์ดมีเป้าหมายขับเคลื่อน TOT CSR เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก SDGs

ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถหลักของ ทีโอที โดยปัจจุบัน โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ เป็นโครงการ ที่เดินมาถูกทางและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ/ทีโอที) ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร) และภาคสังคมประชาชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สกลนคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์มุ่งไปสู่การเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาซึ่งมีคุณค่าคือ ผ้าย้อมครามธรรมชาติ เป็นเส้นใยธรรมชาติที่กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดใช้มาตั้งแต่อดีต ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี เซรามิกกุดนาขาม ซึ่งความร่วมมือเป็นเครือข่ายในครั้งนี้ จะเป็นการให้เยาวชนและชุมชนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายประจักษ์ หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า TOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร โดยโครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน โดยชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 2 ของปีนี้

สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้อบรมความรู้ทักษะด้านไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการซื้อขายออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน TYC e-Commerce

2.เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การให้กลุ่มร้านค้าหรือชุมชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการรวมถึงการทำแผนงานรองรับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล และ3.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สนับสนุนคัดเลือกเยาวชนเข้ารับการอบรม และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรม พร้อมจัดดูแลสถานที่เพื่อเป็นพื้นที่ทำงาน และระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ

ทั้งนี้ ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook /website และ Youtube

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...