xs
xsm
sm
md
lg

ค่ายมือถือทยอย เข้ารับการขอรับใบอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ 700 MHz

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตัวแทนจาก เอไอเอส เข้ามายื่นคำขอและเอกสารประกอบ คำขอรับใบอนุญาต
ค่ายมือถือส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทยอยเข้าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 700 MHz ที่กสทช. เปิดให้ยื่นคำขอ และจัดสรรชุดคลื่นความถี่ในวันที่ 19 มิถุนายน นี้ ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทย่อย 99.99% จะดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดย กสทช. จะดำเนินการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรชุดคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศสานักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ภายในวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 และเมื่อมีความคืบหน้าบริษัทจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
ตัวแทนจากทรูมูฟ เอช
ดีแทค
ส่วนทางคณะกรรมการบริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีมติหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา อนุมัติให้ ดีแทค ไตรเน็ต ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz จำนวน 1 ชุด ต่อสำนักงาน กสทช. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคเชื่อว่าการตัดสินใจที่สำคัญครั้งนี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย สำหรับคลื่น 700 MHz ดีแทคสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารไร้สายเทคโนโลยี 5G ต่อไป

การเข้ารับการจัดสรรคลื่นในครั้งนี้จะทำให้ดีแทคมีจำนวนคลื่นย่านความถี่ต่ำ (low band) ที่จะนำมาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 2x10 MHz และเป็นผลให้ดีแทคจะมีคลื่นความถี่ที่ให้บริการทั้งหมดจำนวน 130 MHz (รวมคลื่นความถี่ 2300 MHz โรมมิ่งบนคลื่นทีโอที)

นางอเล็กซานดรา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าคลื่น 700 MHz จะสามารถนำมาใช้งาน 5G ได้ แต่ กสทช ควรให้ความสำคัญต่อแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ 5G อย่างชัดเจนทั้งคลื่นย่านความถี่สูง และความถี่ต่ำ

“จากการที่ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ความพร้อมของ 5G จะเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดังนั้น แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมในการตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย”

สำหรับคลื่นย่าน 700MHz จะทำให้ดีแทคขยายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือในพื้นที่ห่างไกล และยังทำให้การใช้งานในเมือง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

***ช่วงเช้ายื่นค่ำขอ ช่วงบ่ายจัดสรร

สำหรับกำหนดการในวันนี้ ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. จะเปิดให้ยื่นคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต จากนั้นหลังจากตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว สำนักงานฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่

สำหรับช่วงบ่ายจะเป็นการเข้ารับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะทำการเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ พร้อมเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เมื่อดำเนินการเรียบร้อย สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการจัดสรรคลื่นความถี่

การดำเนินการทุกขั้นตอนในวันนี้ จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อความโปร่งใส

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 11 เม.ย. 2562 กำหนดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่จากผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อนำคลื่นความถี่ดังกล่าวมาใช้ในกิจการโทรคมนาคม โดยให้พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ก่อน

สำนักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703 – 733/758 – 788 MHz และประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 700 MHz และกำหนดให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในวันนี้

คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่นำมาจัดสรรนั้น มีจำนวน 30 MHz แบ่งจำนวนใบอนุญาตออกเป็น 3 ใบ (3 ชุดคลื่นความถี่) ใบอนุญาตละ 10 MHz ราคาการจัดสรรคลื่นความถี่อยู่ที่ 17,584 ล้านบาทต่อหนึ่งชุดใบอนุญาต ใบอนุญาตจะมีอายุ 15 ปี โดยระยะเวลาการชำระเงินแบ่งออกเป็น 10 งวด ปีละหนึ่งงวด งวดละเท่าๆกัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...