xs
xsm
sm
md
lg

ทีโอทีแจงเร่งส่งมอบ USO NET

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีโอทีส่งมอบ USO NET ฟรีไวไฟ 1,704 หมู่บ้าน พร้อมติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ 567 หมู่บ้าน เร่งงานที่เหลือจากข้อจำกัดตามเนื้องานแต่ละสัญญา

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ Zone C + หรือโครงการ USO Net สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขณะนี้ทีโอทีได้ดำเนินการทั้ง 3 สัญญาโดยได้ส่งมอบแล้วประกอบด้วยบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงสาธารณะ (ฟรีไวไฟ) จำนวน 1,704 หมู่บ้านและติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุม 567 หมู่บ้าน

ในขณะที่ส่วนที่เหลือเมื่อทีโอทีทำการสำรวจและเข้าดำเนินการแล้วพบข้อจำกัดในการดำเนินโครงการฯ แต่อย่างไรก็ตามทีโอทีต้องบริหารจัดการภายใต้ข้อจำกัดที่หลากหลายจึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานและติดตามความชัดเจนจากหลายภาคส่วน รวมทั้งต้องระมัดระวังให้การดำเนินโครงการฯถูกต้องตามระเบียบและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

โดยข้อจำกัดสำคัญอาทิข้อจำกัดของพื้นที่บริการ (จุดติดตั้งที่อยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติ) ข้อจำกัดสภาพพื้นที่ / ข้อมูลบริการในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป (ไม่มีพื้นที่เหมาะสมต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการการย้ายสถานที่ติดตั้งบริการหรือเปลี่ยนประเภทบริการ) ข้อจำกัดสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศความไม่สงบในพื้นที่บริการและอื่น ๆ

ทั้งนี้ ทีโอทีได้นำเสนอข้อจำกัดและแนวทางการบริหารข้อจำกัดการดำเนินโครงการฯเพื่อขอรับความเห็นชอบและนำเสนอเข้าสู่กระบวนการปรับสัญญาให้อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการต่อไปได้ แต่เมื่อไม่มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบและไม่มีการเสนอเข้าสู่กระบวนการภายในเวลาที่สอดคล้องกับเงื่อนเวลาที่กำหนดจึงทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินการโครงการฯ

ดังนั้น หากได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบที่ชัดเจนและมีการเสนอเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วทีโอทีเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จวบจนปัจจุบันทีโอทียังรอความเห็นชอบที่ชัดเจนและการนำเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้สัญญาเพื่อขจัดข้อจำกัดดังกล่าวให้อยู่ในวิสัยที่จะดำเนินการได้

สำหรับโครงการดังกล่าว ทีโอที ชนะการประมูลประกวดราคา 3 สัญญาวงเงินรวม 6,486,399,926 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย 1.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ภาคเหนือมูลค่าโครงการ 2,103,800,000 บาท 2.โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลค่าโครงการ 2,492,599,999 บาท 3. โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) มูลค่าโครงการ 1,899,999,927 บาท

“ทีโอทีได้มีการบริหารและดำเนินโครงการ USO Net ตามสัญญาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและประสงค์ที่จะดำเนินการตามสัญญาต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯและประเทศสำหรับการดำเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทีโอทีตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการสำคัญของประเทศในทุกโครงการอย่างยิ่งรวมถึงโครงการ USO Net ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มคนในทุกพื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมสร้างการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 20 ปี” นายมนต์ชัย กล่าว

***ปลื้มเน็ตประชารัฐคว้ารางวัลระดับโลก

นายมนต์ชัย กล่าวต่อว่า ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ส่งโครงการเน็ตประชารัฐซึ่งดูแลรับผิดชอบโดย ทีโอที เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prize 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู )ได้รับการโหวตจากจนติด 1ใน 5 โครงการพื้นฐานของสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีที่สุดของโลก นั้น ทีโอที มีความยินดีเป็นอย่างมากที่โครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับการโหวตให้เป็นโครงการที่ดีที่สุดหนึ่งโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่เข้าถึงผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่จนถึงปัจจุบันกว่า 1 ล้านคน และมีเป้าหมายที่จะขยายเพิ่มถึง 10 ล้านคนภายในปีหน้า ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงเป้าหมายหลักขององค์กรในการเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

นอกจากโครงการเน็ตประชารัฐแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอีก ได้แก่ โครงการทดสอบ 5G (5G Testbed) ในระเบียงพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการ Big Rock โครงการ USO และโครงการติดตั้งระบบโทรคมนาคมงานสำคัญสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสง หรือโครงการ Big Rock ดำเนินงานปรับปรุงโครงข่ายเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังโรงเรียนและโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีการเข้าถึง รวมถึงดำเนินการขยายความจุอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Tele-Medicine)

ทีโอทียังมีโครงการด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ คือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐ อันได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา, โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, การพัฒนาโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3, การพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบับ ระยะที่ 3, โครงการพัฒนารถไฟฟ้ารางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ, โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย -2- และล่าสุด ในส่วนของโครงการ 5 G Testbed บริษัท ฯ ยังเป็นผู้ลงทุน ในการพัฒนาเครือข่าย โดยได้นำระบบInfrastructure Sharing มาทดสอบใช้ ซึ่งปัจจุบันประเทศผู้นำทางด้านคมนาคมหลายหลายประเทศก็มีการนำระบบนี้มาใช้แล้ว ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ คือ ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในติดตั้ง สามารถขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมมากขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...